Skip to main content

Full text of "400.SORU-YORUM"

See other formats


NtEHMET sA £ LA|M 
X YAYINCILIK 400 
SORU-YORUM 

Etki Yayinlan: 245 

Kisisel Gelisim 

Mehmet Saglam 
mehsag@hotmail.com 

ISBN:9944- 
Sertifika No: 0905-35-000 

§ubat 2007 

Yaym Yonetmeni: Adem Kargi 
Kapak Tasarim: Mehmet Ozer 

Etki Yaymlari: 

Miirselpasa Cad. Mithat Postaci Is Ham No: 18/2 

Basmane — Izmir 

Tel: o 232 482 09 00 - 483 78 27 

e-mail: etkiyayin@gmx.net 

www. etkiyayin.net 

Baski Cilt: Etki Matbaacilik Yaymcihk Ltd. gti. 
1266 Sokak No: 4/ A Basmane - Izmir ICERIK PLANI SORU SORMANIN YUKSELEN DEGERI 

ISINMA SORULARI 

KULTUR VE SANAT UZERINE 

EGITIM VE GELiSIM UZERINE 

INANg VE ADALET UZERINE 

DUYGULAR VE PSIKOLOJI HAKKINDA 

YASAMIN igiNDEN 

GELECEGE DAIR 

DEMOKRASI VE OZGURLUK UZERINE 

DIL UZERINE 

FELSEFE VE MANTIK UZERINE 

KURESELLE$ME HAKKINDA 

AYDINLAR HAKKINDA 

SIYASAL DAVET 

ARSIZLARA BIR SORU 

SON SORU 

SON DEYIS SORU SORMANIN YUKSELEN DEGERI Sorunlan sorulara donusturerek, devasa problemleri bir anda 
cucelestirebilen insanlara olan gereksinim giderek artiyor. 
Arastirma alanlannin katlanarak gogaldigi gagimizda, dogru 
yerde, dogru zamanda ve dogru konu hakkinda dogru soru- 
yu sorabilmek, bilgiden gok daha degerli hale geldi. Oyle ki, 
bazen yerinde ve zamaninda sorulan bir soru yiizlerce kitap- 
taki bilgi varhgindan gok daha yararh olabiliyor. Zaten fazla- 
lasan bilginin degeri iyice du§tu sayihr: bakiniz, hig kimse, 
"Bana bir kelime ogretenin kirk yil kolesi olurum." demiyor 
artik. f^unku bilgiye ulasmak bilisim teknolojileri sayesinde 
oylesine kolaylasti ki, insanlar evlerinden di§an gikmadan 
yuksek okul mezunu dahi olabiliyorlar. 

Ke§iflere ve yeniliklere gikan merdivenin ilk basamagi olan 
hig sorulmami? sorular, belki de gelecek yillarda zekanin bir 
gostergesi olarak kabul edilecek; yillarca konu§makla anlati- 
lamayan olgulan "turnayi gozunden vuran" tek soruyla ko- 
layca anlatabilen insanlar daha aranir olacaktir. Kisacasi, ge- 
listirici "5n Ik" sorulan 21. yuzyihn anahtar kavramlanndan 
biri olacaktir. 

Bu kitap, okuyucusunu aylarca diisiindiirecek ve arastirmaya 
yoneltecek 400 aydinlatici sorudan olusuyor. Bazi sorulann 
yanitlanni kendi iginde bulacaksiniz, bazilannin bashklan size 
ipuglan verecektir; fakat asil gaba size diisiiyor. Ne var ki, bu 
gaba fazla giig gerektirmeyebilir; zira insan beyni, en gelis- 
mis internet arama motoru olan Google'dan daha gelismistir; 
yeter ki dogru soru ile arama yapmasi bilinsin. 

Arastirma ruhunu yiicelten sorularla kalm.. ISINMA SORULARI S0RU ,l NEDEN NiciN NASIL NEREDE NE ZAMAN KlM 

"Soru cevabin rehberidir." ozdeyisindeki kaliteli bir sorunun 
tasanmi sizce nasil olmahdir ki muhatabini dogru yanita yon- 
lendirebilsin; '5n Ik' ile mi, yoksa hedefe nisan alan ozlu 
agiklamalarla mi? SORU 

,2 SENI ANLIYORUM 

Birine, "Seni anhyorum." dediginizde, o kisinin neyini anladi- 

gimzi soylemis oluyorsunuz; dusuncelerini mi, duygulanni mi, 

o anki moralini mi, diinya gorusunu mu, inanglanni mi, man- 

tik zincirini mi, kisiligini mi, nesini? SORU uc 

,3 UQ MUTLULUK KAYNAGI 

Gergekler, kotiiliikler ve guvensizlik insanlan gok kiran dis 

etkenlerden ugu olduguna gore; sizi gok mutlu eden iig dis 

etken hangileridir? SORU 

,4 ELE§TIRI GUZELDIR 

"Kinci ve art niyetli olmamak sartiyla, bir elestirinin asil ama- 
ci kisiyi ozelestiriye davet etmek olmahdir." cumlesindeki da- 
veti beklemeksizin, "Ba§kalan seni elestirmeden sen kendini 
elestir." prensibine gore yasayan biri mi daha saygindir, yok- 
sa her elestiriye mantikh yanitlar vermek igin didinen biri mi? SORU - ... 

,5 ULU BIR AGAC MINIK BIR TOHUMLA BA§LAR 

Her bebek genis bir orman kadar zenginlik ve refah getirebi- 

lecek potansiyel yeteneklerle doguyorsa; verdigimiz kotu egi- 

timle onlan kuru birer dala donusturmek, koskoca bir ormani 

yakmakla esdeger degil midir? SORU 

,6 KISITLAYICI INAN^LAR 

"Kisinin kendini umitsiz, degersiz ve yetersiz hissetmesi, onu, 

turn potansiyelini kullanmaktan ahkoyar." saptamasi bizi ki- 

sitlayan inanglara isaret ettigine gore, bizi kamgilayan inang- 

lara iki ornek verebilir misiniz? S0RU ,7 DIYALOG VE MUHABBET 

"Bati'da diyalog, Dogu'da muhabbet var; hangisi daha insant, 
daha sarmalayici, daha gonulden?..." karar verdiniz mi? S0RU ,8 BLOF YAPAN GURE§giLER 

"Avrupa Turkiye'den korktugu igin onu bazi vaatlerle kontrol 
altinda tutuyor; Turkiye ise AB'ye giremeyecegini bildigi hal- 
de reformlan yapabilmek igin AB kozunu kullaniyor. Yani AB 
ve Turkiye birbirine yapismis iki giiresgi gibiler ve bu 60 yilhk 
oyunu bitirmemek igin asla giiresmiyorlar." sozundeki analizi 
siz daha once yapip gelecek planlannizi ona gore tasarlamis 
miydmiz? SORU nf ki 

,9ULUSALCILIK NEKI 

"Dunyada gezmedigim nerdeyse kita ve ulke kalmadi. 

Qn'den Amerika'ya, Arabistan'dan Rusya'nm ve Afrika'nin 

iglerine kadar her yere gittim; gok sayida millet ve irkla ta- 

nisma firsatim oldu. Ve belki inanmayacaksimz; ama herkes 

milliyetgi. Ummet dediginiz veya bildiginiz ulkelerde dahi keskin bir Arap milliyetgiligi var." Sahi siz hig bayraksiz ve 
hagsiz bir Amerikan filmi gordiiniiz mii? SORU ,10 EVRENDEKI DIGER CANLILAR 

"Trilyonlarca gezegenden binlercesinde hayat olmasi ihtimali, 
sadece diinyada hayat olmasi ihtimalinden gok daha yiiksek- 
tir." ne dersiniz? SORU 

,11 HAYATIN BA§LANGICI 

Sizce hayat ne zaman baslar; ana rahmindeki embriyonun 

kalbi atmaya basladigi anda mi, annenin hamile kaldigi anda 

mi, bebegin dogdugu anda mi? SORU ■■ ■■ 

,12 UZAYAN OMURLER 

"Genetik teknoloji sayesinde, ortalama insan yasamini 150 

yila gikarmamiz su anda mumkiin." ise, sizce omur uzatma 

gabalan ahlakT agidan ve dunya niifusunun artmasi bakimin- 

dan nigin yanhstir? SORU 

,13 SOYLE§IDE DOGRULANMA 

"Hig kimse akil almak istemez; bir sohbette istenen sadece 

teyit edilmektir." sozii dogru mudur, yanhs midir, diye sor- 

maktansa; bu saptama yiizde kag dogrudur, diye sormak 

daha dogru olmaz mi? SORU YATLAR 

,14ATLAR YATLAR KATLAR 

"Televizyonlara gikip atlari, yatlari ve katlari ile caka satanlar, 
hala yerden tahil toplayip sozde beslenen yuz milyonlarca 
insanin var oldugu bir diinyada insanlann ruh saghgini boz- 
duklanni, daha fazla aciya ve aynhkgi dusmanhga yol agtikla- rim bilmelidirler." ciimlesinde sozu edilen ruh saghklan sizce 
neden ve nasil bozuluyor? S0RU ,l5SAYGI VERiLMEZ ALINIR 

"Siyaset aktorleri, gucu elinde bulunduranlar, bilim insanlan 
ve aydinlar saygin soz ve davranis. disjnda higbir amiyane 
harekette bulunmamahdirlar."ama bulunuyorlar. oyleyse?.. SORU 

,16 CARPIK ULUSLASMA 

"Toplumlar uretim, i§birligi ve deneyim alisverisjyle beslenip 

gelisjr; fakat liderleri, sanatgilan, bilim insanlan ve du§unur- 

leri sayesinde medenile§irler." du§uncesi uyannca, iginde 

ya§adiginiz toplumu bir ciimleyle nasil tanimlarsmiz? SORU .... 

,17TEHLIKELI SOYLE§I 

"En yararh sohbet sizin gibi du§unmeyenlerle yaptiginiz soh- 
bettir." du§uncesinden, "Sadece sizin gibi du§unenlerle soh- 
bet etmek, yanhs. du§unceleri peki§tirecegi igin zararh, hatta 
tehlikelidir." du§uncesi gikar mi? S0RU ,18 SORU FARKI 

"Ne yapabilirim ki?." sorusu ile "§imdi ne yapabilirim?" soru- 
su arasindaki farkin farkina geng yasta varan biri ile varma- 
yan biri arasindaki fark, ileriki yasjarda kendini nasil gosterir? SORU 

,19 SORU TASARIMI 

Hangi soru daha geli§tirici, gocugun/gencin kendini gelistir- 

mesine yardimcidir: a- "Bugiin neler yaptin?", b- "Bugun ne 

ogrendin?" S0R % MINARE GOLGESINDE k0rtaj KLiNiKLERi 

"14-15 milyon geng ne zorluklarla, elli ki§ilik ha- 
vasiz siniflarda, yeterince ogrenemeden, yetenek- 
lerini geli§tiremeden ezberci bir egitim goruyorlar. 
Cinsellik ve uyu§turucu sorunlan gig gibi biiyiiyor. 
16-17 ya§indaki liseli kizlar, biiyiik kentlerde 
agilmi§ yuzlerce illegal kurtaj kliniginde gizlice 
bebek aldinyorlar..." gergegi kar§isinda sizce ha- 
yirsever insanlann oncelikle cami mi yaptirmasi 
gerekir, yoksa okul mu? SORU 'DAN 'A 

,21 NASIL DAN NASIL A 

"Nasil bulunur? sorusunun yaniti, nasil aranir? sorusunun 
igindedir." diJsuncesi soru sormanin yiikselen degeri hakkin- 
da sizde nasil bir gagnsim yaptinyor? SORU 

,22 UYGAR ATE§ 

"Uygar ve toleransh insanin diger insanlar uzerindeki etkisi, 

atesin muma etkisi gibidir." sozu ne tur bir sosyal etkilesim 

surecini tanimhyor? SORU 

,23 KADINSI DEMOKRASI 

"Buyuk olgekte erkek egemenligine dayah demokrasinin bilim 

ve sanata yaptigi katki kiigiimsenemez; fakat dunya barisi ve 

kaynaklann esit dagihmi bakimmdan notlan diisiiktiir." du- 

suncesinden hareketle, dunyadaki turn parlamentolara sade- 

ce kadinlar segilebilse, acaba savaslar ve somuru engellene- 

bilir, demokrasi bir ust sinifa gegebilir mi? SORU 

,24 HANGI DIN 

"Bir toplumun dini, kutsal kitabindaki yazih emirler degil; uy- 

gulamadaki sosyal vicdanidir." gorusunu birkag ciimleyle 

agabilir misiniz? SORU 

,25 CILIZ TOLERANS 

"Bu ulkede elestiri mekanizmasi yeterince gurbuz degil; o 

nedenle demokrasinin birinci kosulu olan tolerans da cihz 

kalmis." saptamasindaki ince elestiriye hak veriyorsaniz, on- 

celikle ozelestiri ahskanligmi mi gelistirmeniz gerekir, yoksa 

elestirilere katlanabilme kulturunu mu? SORU ^ YAVA§ DAN g £T 

"Giderek hizlanan yasam bizi daha sabirsiz ve daha toleran- 
siz bir kahba sokuyor." ve "Yavas dans et, bu sarki uzun 
surmeyecek!"s6zlerinin geregini yapip hizimizi biraz azaltabi- 
lir miyiz, yoksa giderek hizlanacak bir yasama ayak uydur- 
maktan baska garemiz kalmayacak mi? SORU ,27BiLGiN AYDIN ENTELEKTUEL 

"Her bilgin entelektuel olamaz, her entelektiiel aydin olamaz: 
bilgin gok bilgili kisi, aydin ise bilginin hikmetiyle aydinlandik- 
tan sonra etrafina isik sagan bilge kisidir." peki ya entelektu- 
el kisi?.. SORU ,28 SIVI VE BUZ D0NMUS DUSUNCELER 

"Fikir ile inang arasindaki en belirgin fark birinin kolay degi- 
sebilen, digerinin gok zor degisebilen olmasidir." saptamasi- 
na ikinci belirgin farki ekleyebilir misiniz? SORU ,29 TELEVIZYONU KAPAT HAYATI AC 

"Bilginin katlanarak arttigi bu gagda gok okumak, gok dinle- 
mek, gok gozlemek ve gok diisiinmek gerekiyorsa; insan 
beynine hazir bilgi enjekte etmek de mumkiin degilse; insan- 
lann digerlerine ayirdiklan zaman da giderek azalmissa; og- 
renmek igin daha fazla kisisel gaba gerekir." tavsiyesinin ge- 
regini yapmak igin giinde en fazla kag dakika televizyon iz- 
lenmelidir? SORU ,30TOPRAK HAVA SU ATES 

Evrenin 4 elementten olustuguna ve ruhun da bunlann terki- 

bi olduguna inanan Antik Yunanhlardan bu yana, bu dort unsurdan iigii "imdat" dercesine kirlendigi igin mi ruhlar bu 
kadar huzursuz, insanhgin ortak bilinci bu kadar kirli? 
EGiTIM VE GELi§IM UZERINE SORU 

,31 IKIYUZLU TEMBELLIK 

"Buyuk insan olmak gok gahsip az uyumayi gerektirdigi igin 

buyuk olmaktansa buyuk gorunmek, insanlara daha kolay 

gelir." cumlesinde insanlara atfedilen iki olumsuz ozellik han- 

gileridir? soru ■■ ■■ 

,32 BUYUK DOGMAK 

"Buyuk insan olmak igin iki seye gereksinim vardir: buyuk 

dogan biri ile onu buyuk olduguna inandiracak biri." sapta- 

masindaki gevre faktoru sizce yuzde kagtir? SORU - - tum 

,33 INSANLIGIN TUM HALLERI 

Her insanda, insanhgin butun halleri var olduguna gore, in- 

sanlan birbirinden ayiran en belirgin iki zihinsel ozellik hangi- 

leridir? soru * 

,34 YA§AMT SANATI 

"Yasamin dogasini ve yasamayi gogunlukla omur gegtikten 

sonra ogrendigimize gore, gocuklanmiza ilk ogretecegimiz 

sey ileride karsilasacaklan kilometre taslari ve yasam sanati 

olmah." dusuncesine gore yasama sanati ogretilebilen bir 

seydir, sizce de oyle mi? SORU ,35ALTI TEMEL Ki§iLiK 

"insanlar mesleklerine gore alti gruba aynhrlar: klasik, sos- 
yal, arastirmaci, sanatgi, gergekgi ve risksever." kategorisine gore, sizce ev kadinhgi meslek olarak hangi sinifa girer; 
risksever mi, gergekgi mi? SORU 

,36 OTURMAK SORUMLULUKTUR 

"Yaptiklanmiz kadar yapmadiklanmizdan da sorumluyuz." 

ciimlesindeki diJsunceyi dogrulayan kendinize ait bir davrani- 

simz var mi? SORU ,37 KENDINi "S""^"""* ARAYANLAR 

Kendimizi kendi igimizde aramakla, baskalarimn iginde ara- 
mak arasindaki fark kisiligimizi hangi yonde etkiler? SORU - - 

,38 ESSIZIZ 

"Her insan essizdir, yerine bir baskasi konulamayacak kadar 

essiz." sozu sizce hangi benzersiz ozelliklerimize vurgu yapi- 

yor? SORU ,39YA§LANMA NINNEDENi 

"insani yaslandiran ideal yoklugudur, yillann goklugu degil. 

ozdeyisindeki gergeklik payi sizce yuzde kagtir? SORU . . . 

,40ZIHINSELERGINLIK 

"Zihinsel erginlik iddiasinda olan biri, bunu gdstermeye gah- 

siyorsa, ashnda ergin olmadigimizi gosterir." sozundeki er- 

ginlige ornek olacak bir dusunce veya davranis bigimini ta- 

nimlayabilir misiniz? SORU ... 

,41 KI§ILIK HAMLIGI 

"Saghkh bir kisilik igin: fiziksel, zihinsel, duygusal, cinsel, sos- 

yal ve moral gelisimin tarn gergeklesmis olmasi yetmeyebi- lir." saptamasindaki eksiklige eklenecek ogeler sizce hangile- 
ridir? SORU 

42 0GRENMETESTI 

"Bazi insanlar zor ogrenir, bazilan nig... Birinin ogrenip og- 

renmedigini anlamanin yolu onun sozlerindeki ve davramsla- 

nndaki degisikliklere bakmaktir." onerisinde eksiklik/ler var 

mi? SORU - - - 

,43 DEGI§IM ZORDUR 

"Kendi kendilerini dahi degistiremeyen insanlann, baskalanni 

degistirmeye yeltenmelerini anlamakta zorlaniyorum." ifadesi 

size kahplasmis kisilik ogeleri hakkinda ne anlatiyor? SORU ■■ - ve 

,44 0GRETMEN VE DOKTOR 

Ogretmen eli opulesi insan da, doktor neden degil; egitim 

vermeyi saghk vermeye, hayat kurtarmaya neden yegliyoruz 

acaba? 

SORU ,45MiZAg §AHSiYET Ki§iLiK 

"Dogustan gelen mizag ile dogumdan sonra edinilen sahsiyet 
birlesip kisiligi olusturur." tanimindan hareketle, sizce "Can 
gikar, huy gikmaz." ozdeyisindeki huyun karsihgi mizag midir, 
sahsiyet mi? SORU 

,46 KULTUR TOHUMLARI 

"Kiiltiiriin tohumlan dogadadir, onlan bulup biiyiitme bizde." 

sozunu biraz genisletebilir misiniz? SORU ,47iNSANIN BEYiN DEGERi 

Bir insanin degeri, beynindeki yeteneklerin degeri kadar mi- 
dir? S0RU ,48ASAN SORTER 

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar; ogren- 
meden ogretenler; du§unmeden filozofla§anlar; 
grakhgi yasamadan ustalasanlar ve merdivenleri 
gkmadan hedefe ula§mayi amag edinenler gittik- 
ge gogahyor; ve ne yazik ki asansore binip kisa 
yoldan yukan tirmanabilen bu insanlar birer zalim 
v Asan Sor'e donu§uyorlar." serzenisjnde ne tiir bir 
insanin ne tur bir davranisjndan soz ediliyor? SORU 

,49 INSAN TIPLERI 

"insanlar ara§tirmacihk ozellikleri bakimindan dort ana gruba 
aynhrlar: a- olaylan ve fenomenleri sadece seyreden insan- 
lar, b- bunlan merak eden ve akhni kullanarak dii§unen in- 
sanlar, c- bunlan merak eden; a ma duygulanni ve sezgileri 
kullanarak anlamaya gahsan insanlar, d- bunlan yaratan lider 
ruhlu insanlar." siz hangi gruptansmiz? soru ~ ■■ 

,50 ORTAK TURKI OZELLIKLER 

"Agik sozliiliik, aileye baghhk, biiyiiklere saygi, korkusuzluk, 

riskseverlik, plansizhk, hatalan kabullenmeme, ozur dilemek- 

ten kagma, acilara ve yoksulluga dayanikhhk, liderlige yatkin- 

hk ve cahilce bir gurur." bu ozellikler sizde var mi? S0RU ,5lKERAMETGRiDE DiR 

"Siyah ve beyaz sadece iki renktir; ama bu iki rengin karisj- 
mindan binlerce gri ton elde edilebilir. Du§unce yelpazemiz 
de boyle olmah, binlerce alternatifi bunyesinde barindirmah- 
dir. Oyleyse: \a bu, ya o' veya 'iyi-kotii" veya "dogru-yanh§" 
gibi sadece iki kutuplu, klasik ve kendi igine kapanip kendini 
bogan du§unce sistemini terk etmeli; grinin her tonundaki 
du§unce renklerini kucaklayan geni§ bir ufuk kazanmahyiz." 
tavsiyesine uymak istediginizde, oncelikle yapmaniz gereken 
iki sey ne olabilir? SORU . - - 

,52 A§IRI CIDDIYIZ 

Her §eyi ciddiye aldigimiz igin gok ciddi bir millete dondiigii- 

muz soyleniyorsa; en hayatl konulann uzerine dahi espriyle 

gitmek, ornegin teror veya kapkag fikralan anlatabilmek top- 

lumsal ruh saghgimiza katkida bulunabilir mi? SORU 

,53 HAYATIN SENARISTI OLMAK 

Yasam bir oyun ve bu oyunun kurallanni biz koyup, oyunu 

kendi irademizle oynuyorsak; gok sayida dram ve trajedi oy- 

namayi komediye yeglememizin arkasindaki sebepler sizce 

psikolojik midir, ekonomik mi? soru - - - 

,54 KISIR EGITIM 

"Ya, birak simdi, basimiza icat gikarma!" diye diye yetistirdi- 

gimiz kusaklar buyukleri dinleyip higbir icat yapmadilar." so- 

zundeki ironi egitimin teorik olmasi yaninda diger hangi yan- 

hshklarina isaret ediyor? SORU - - - 

,55 ULUSAL EGITIM APARTMANLARI 

Birbirini tanimayan komsulann birlikte yasadigi soguk me- 

kanlara donusmus olan apartmanlan sadece bacalanndan 

duman tuken binalar olarak birakmaktansa, apartman sakin- 

lerinin sik sik toplandigi ve birbirinin kafasindan soru isareti 

seklinde dumanlar gikarabildigi birer egitim binasina donus- 

turmek igin sizce atilmasi gereken ilk iig adim neler olmah- 

dir? SORU 

,56 gOCUK TOPLUM 

Bu ulusu, "Hazirlanmis cevaplarla yetistirilmis gocuk bir top- 

lum." olarak tanimlayan bir geng bayan yazann boylesine 

yurekli konusabilmesinin arkasinda bilgi birikimi yaninda 

baska hangi destekler olabilir? SORU ,57 0KSiJEN VE PATENT 

"Turkiye'nin -Bati ile karsilastinldiginda- gok dusuk oranda 
patent basvurusu yapmasinin kokeninde yatan sebeplerden biri de beyin fonksiyonlanni korelten yatak odalannin hava- 
sizhgidir." saptamasma katihyor musunuz? soru - ve 

,58BEGENI VE BECERI 

"Marifet iltifata tabidir; iltifat yoksa marifet zayidir" sozunde- 

ki ana fikrin halk ve devlet tarafindan uygulanmasi halinde, 

sizce bu ulkede yaraticihk orani yukselir mi, neden? SORU 

,59 HAYALLERIN TAVANI 

insanin erisebilecegine inandigi en ust nokta, onun cam ta- 

vani ise ve kisinin cam tavani hayallerinin tavan yuksekligini 

simgeliyorsa, "insan inandigina denktir." demek, sizce dogru 

bir saptama olur mu? SORU 

,60 CINSEL TABULAR 

"Cinsel etkinligi ashnda hep kadinlar baslatir, erkekler bitirir; 

fakat erkegin zorla baslattigi cinsel etkinlige tecavuz denir. 

oysa higbir erkek hayvan irza gegmeyi bilmez." sozleri sizi 

rahatsiz ediyorsa, sebeplerini kendi kendinize agiklayabilir 

misiniz? SORU 

,61 NAMUSLULUK 

"Namussuz oldugunu biliyordu; ama hig kimse ona karsi bu 
sifati kullanmadigi igin kendini namuslular sinifindan sayiyor- 
du." ifadesindeki anafikre gore, "Bireyin namuslu veya na- 
mussuz olmasinda toplumun bireye karsi tavn belirleyici rol 
oynar." saptamasi sizce dogru mudur? SORU 

,62 KALKINMANIN SIRRI 

"Bir insanin veya bir ulusun kalkinip refaha kavusmasi igin en 

asil ve en yararh yontem, yaraticihgi gelistiren egitime, bilime 

ve sanata her seyden gok daha fazla para, zaman ve enerji 

ayirma yontemidir." saptamasini neden dogru/yanhs bulu- 

yorsunuz? S0RU r-, AVMT T»C A ™ HAMAM 

,63 AYNI TAS 

Orumceklerin aglanni nasil yaptiklanni ogretenlerin bol oldu- 
gu bir toplumda, size kendi orebileceginiz seylerin kesfiyle 
ugrasmayi ogreten bir ogretmeniniz veya yakminiz olmadi 
ise, bu egitimi simdi almayi istediginizde basvurabileceginiz 
bir yer biliyor musunuz? SORU 

,64 BILGI CESARETTIR 

En az bildigimiz seyler bizi korkutmaya en elverisli olanlar 

ise, bilgi duzeyimiz arttikga korkulanmiz azahr mi? SORU a 

,65 BA§ARININ KO§ULU 

"Bir amaca baglanmayan ruh, yolunu kaybeder; gunkii her 

yerde olmak higbir yerde olmamaktir." saptamasindaki oneri, 

sizce insanlan basanya gotiiren a- disiplinden sasmamak, b- 

kole gibi gahsmak, c- belirlenen hedeften sasmamak, gibi iig 

seyden birini mi anlatiyor? SORU 

,66 SORUN HARITASI 

"Haritasi gikanlmamis sorunlann goziimlerine varmak olanak- 

sizdir." sozu size hangi eksiginizi animsatiyor? SORU 

,67 GELENEK LEKELERI 

"Gelenek lekeleri ile lekeleyip ruh saghklanni bozdugumuz 

nesillerin kuracagi higbir duzen saghkh gahsamaz." gorusu 

dogru ise, gocuklann ruh ve beden saghklanni korumak igin 

hangi zararh geleneklerden vazgegmeliyiz? SORU 

,68 BA§ARI CELLATLIGI 

"Bu ulkede higbir basan cezasiz kalmaz." sozundeki ironi 

hangi irrasyonel diisiinceye atifta bulunuyor? SORU 

,69 UMUT GEKIRDEGI 

"Niyet umudun gekirdegidir, endise ise garesizligin." ozdeyisi 

zihninizde basan konusunda hangi gagrisimlan yaptmyor? SORU 

,70 ENGELLER FIRSATTIR 

"Her engel, yasam kosullannizi daha da iyilestirecek bir fir- 

sattir." sozu sizce dogru mudur, sadece retorik midir, yoksa 

abes midir? SORU ■■ ve ■■ 

,7lRUZGAR VE YON 

"Riizgar, yonii olmayan kisinin isine yaramaz." ise, yonii olan 

kisinin isine riizgar kadar yarayacak ne vardir? SORU 

,72 §ARTLANMI§LIK 

"insanlar sartlandiklan statiiyii savunur ve korurlar." dusun- 

cesine bir ornek verebilir misiniz? SORU ,73 HERSANiYE DEGi§ENEVREN 

Evren siirekli genisliyor ve her an degisiyor ise ve degisme- 
yen tek sey degisim olduguna gore, "Ben 30 yil once ne idiy- 
sem, hala ayniyim!" diye boburlenen statik insanlar gergek 
gericiler degil midirler? SORU 

,74 KENDIN OL 

"Akrep ureten ve akreplesen biri olmamak igin kendiniz ola- 
rak kalmaniz yeter." tavsiyesi sizce igi bos bir soylem mi, 
yoksa onemli bir ders mi veriyor? soru ■■ - - - - 

,75 GORECELI DEGI§IM 

"Degisen hayattir ashnda, insan hayati, domatesin tadi de- 
gil." cumlesinin satir aralannda anlatilan sey nedir? SORU ,76BiLGi VE AKIL 

"Baskalannin bilgisini ogrenerek bilgin olabiliriz; ama baska- 
lannin akhyla akilh olamayiz. Oyleyse.." ne?. SORU - - . 

,77 HER TARIF BIR TAHRIFTIR 

Bir dogru, agizdan agza birkag kez dolastiktan sonra bir yan- 

hsa veya bir baska seye donusuyorsa; dogruyu sadece yazih 

veya test edilebilir bilimsel gergeklerde aramak en akilci yon- 

tem midir, degil midir? SORU ve 

,78HAYAT VE ROMAN 

Her yasam bir roman ise; siz romanimzin uzun olmasini mi 

istersiniz, yoksa kisa ama insanhga gok yararh olmasini mi? SORU 

,79 YETENEK ISRAFI 

"Bir insana kendi degerini kazandirmak yetmez; kisiye evren- 

sel degerini de yiiklemek gerekir." sozu yuzyillardir kesfedil- 

meden yok olan yeteneklerimiz igin kalbinizde bir aci hissetti- 

riyor mu; hissettiriyorsa, bu kaybi hangi yollarla en aza in- 

dirgemeyi dusiJnuyorsunuz? SORU 

,80ATE§INPATENTI 

"Atesi bulan ilk toplum, atesi bulamayan diger butun toplum- 

lara karsi bir iistiinliik saglamistir." sozundeki gergegi gunu- 

miize uygulayin lutfen. Ornegin, vatandaslannin her gun yuz 

binlerce patent aldigi bir ulkenin digerlerine olan ustunliigii- 

nu dusunun. Sizce, sadece bunu diisiinmek ulkemizin duru- 

munu agiklamiyor mu? SORU ... 

,81 GELI§MI§LIK §AMPIYONASI 

"Turkiye hala ikinci ligde top kosturan bir ulke konumunda. 

Tesisleri yeterli, sahasi genis, taraftan bol; ama oyunu kotu 

oynuyor." saptamasindaki oyunu iyi oynamasi ve sampiyon 

olup birinci ligde top kosturmasi igin Turkiye'nin sizce yap- 

masi gereken yasamsal iki hamle ne olmahdir? SORU ,82 NEOTENY 

Homo florensiensis ve Neoteny kavramlarimn anlamini bilmi- 
yorsaniz, bundan, bilim insanlannin kavram dunyalannin ne 
denli zengin oldugunu ve bilimin kag dala aynldigini da tah- 
min edemezsiniz anlami gikar mi, gikmaz mi? DUYGULARVE PSIKOLOJI HAKKINDA SORU ■■ ■■ 

,83 ACILARIN GUCU 

"Bazen aciyi anlatmak, onu yasadigimiz anda hissettigimiz- 

den daha fazla aci verir; ama acilar onlann gekildigi zamanla- 

ra olumsuzluk kazandinrlar." diJsuncesi dogru olabilir; fakat 

bu dogruyu ogrenmis olmak bize nasil bir fayda saglayabilir? SORU ,84 ACILARIN STRATEJISi ^irabin hesabi 

"Herkes tutturmus bir ekonomi stratejisi, bir borsa hesabi. 
Televizyon ekranlanni ruhsuzlugun penceresine donusturdij- 
nuz be!" soylemi, sizce dunyada gekilen acilann ve istirabin 
matematiginden soz edilmesini mi istiyor, yoksa duygulara 
onem vermeyen i§ dunyasmin ruhsuzlugundan mi? SORU 

,85 KAR§ILIKSIZ DUYGULAR 

"Merhamet, aci gekmeyi hakh gosteren bir duygu olduguna 

gore, merhamet olmasaydi aci da olmayacakti; gunku karsi- 

hksiz bir duygu yasayamaz." onermesini ortaya gikaran mu- 

hakeme zincirindeki en zayif halka nerededir? SORU 

,86 YEDICANLI ACILAR 

"Cekilmis acilar oliimsuzdiir." soziindeki acilann olmemesi, 

yani yasamini surdurmesi sizce nasil gergeklesiyor? SORU 

,87 ACI PARADOKSU 

"Zevkin kaynaklannda oyle bir acihk var ki, dilimiz yandikga 

giderek daha az tat aldigimiz igin daha fazla aci istiyoruz." 

soylemindeki paradoks size ne anlatiyor? SORU 

,88 ACIYA BAGI§IKLIK 

"Aciya bagisik olanlar asla yuksek dozlu mutlulugu yakala- 

yamazlar." sozunde hangi olumsuz kisilik ozelligi anlatilmak- 

tadir? SORU ~ asil 

,89 MUTSUZLUGUN ASIL NEDENI 

"Mutluluk arayisi mutsuzlugun temel kaynaklanndan biridir. 

sozune neden katil/m/iyorsunuz? SORU 

,90 HISSIZ DUYGU OLMAZ 

"His: herhangi bir seye karsi zihinde veya bedende olusan ve 

yogunlugu yuksek olmayan bir duygusal tepkinin farkina 

varma isidir. Duygu ise, farkina vanlan bir hissin kuvvetlene- 

rek, bilingte ve bedende genel bir uyarilmishk hali olusturma- 

sidir." tanimlanna gore 'acima' bir his midir, duygu mu? SORU 

,91 DUYGULARIN YANKI SISTEMI 

"Her sey karsihkhdir." sozii sadece maddt iliskiler igin mi ge- 
gerlidir, yoksa turn duygusal ahsverislerimiz de mi karsihkh- 
dir? SORU - - - ve ■■ ■■ 

,92AFFEDICILIK VE HO§GORU 

Duygusal unutma affetmenin ilk basamagi ise, hosgorunun 

ilk basamagi ne olabilir? SORU ,93 TOPLUM VICDANI 

"Toplum vicdani ekonomiden soyutlanamaz." sozunde, cuz- 
dan ve vicdan arasinda nasil bir iliski oldugu ima ediliyor? SORU 

,9-1 AZALAN VICDAN 

"Vicdan... iste beni bir omur boyu mutsuz yasatan o iggudu. 

Onunla cebellesmekten, onu tatmine gahsmaktan baska bir 

is yapmadim ben." diyen kisilerin giderek azahyor olmasina 

yol agan iig sebep sayabilir misiniz? soru ■■ ■■ 

,95 GONUL BORCU 

Sahip oldugumuz seyleri sadece kendi gabamizla elde etme- 

digimize gore, bizi bu durumlara getirenlere karsi madden 

borgluluk duymasak bile, minnet duymak, sizce bu gagin 

modern insanini neden rahatsiz ediyor olabilir? SORU 

,96 DUYGULARIN KIMYASI 

"insanlan birbirine baglayan gogu duygulann kimyasi bozuk- 

tur."dusuncesi sizce hangi duygulardan soz ediyor? SORU ,97 SERTLIK ZORDUR 

Sert gorunmek igin 72, giiliimsemek igin 14 yuz kasi kullan- 
digimiza gore, kolay olani segmek daha avantajh degil midir? S0RU ,98 HAN6i PATi 

"Opulecek eli isiran adamlarla diisiip kalkiyorsan, yann par- 

magin koptugunda bu sozlerimi hatirlarsin." ifadesini kulla- 

nan kisinin karsi tarafla kuramadigi duygusal kopruye ne ad 

verilir? SORU 

,99 A§INAN SEVGILER 

Sizce sevgi nigin zamanasimina ugrar, ugramazsa neden? SORU ,ioo DUYGUSAL ZEKA 

"Duygusal zeka: dogru yerde, dogru zamanda, 
dogru kisjye veya olaya karsj, dogru miktarda, 
dogru duyguyu gosterebilme yetenegidir." oldu- 
guna gore, duygusal oldugu soylenen Turk Mille- 
ti'nin duygusal zekasina yuz uzerinden kag puan 
verirsiniz? ZIYAN OLAN ACILAR 

Bir omiir boyu gektigimiz acilann ziyan olmamasi ve yeni aci- 
lar gekmemek igin bazi gabalar gostermek sizce ise yarayabi- 
lir mi? SORU 

,102 A§K ATE§I 

"Ask, gengleri erken yasta koz koz yakiyor ki, ileri yaslardaki 

buyuk acilara karsi direng kazansinlar." diye mi acaba? SORU - - 

,103 A$K TERZISI 

Ask, birinin yuregindeki sevgisini baska birine giydirmesi ol- 

duguna gore, acaba asiklar acemi terziler olduklan igin mi 

gagimizdaki turn asklar defolu? SORU 

,104GER£EKA§K 

"Gergek ask, Leyla veya Mecnun'da butun insanhgi sevmek- 

tir." sozii dogru ise, sadece Leyla'ya asik olmak yalanci ask 

midir? SORU ve 

,105A§K VE ZAVALLILIK 

"Ask: bir sesli, iki sessiz ve iki zavalhdan olusan bir sozciik." 

ise, sizce insanlar neden zavalh duruma diismek igin onca 

gaba gosteriler? SORU ■■ 

,106 GUZEL A§KI OCU GORMEK 

f^agimizda birgok erkekte neden filofobi ve veniistrafobi ge- 

lismistir? SORU 

,107 CINSEL TABULAR 

"insanlan evleninceye kadar cinsel baski altinda tutan agir 

toplum yasalan, zaten bedensel baski ile gevresel baski ara- 

sinda sikisan bireyin yaraticihgini engellemekte ve ^Oedipus 

Kompleksi' denen bir psikolojik hastahga yol agmaktadir." 

bilimsel gorusune, "Her cinsel tabuyu evrensel kilan bir etik 

gelistiren toplumlarda 'erken evlendirme' gelenegi mutlaka 

gelismistir" saptamasi eklenince, sizce o toplumun gengleri 

ve dolayisiyla gelecegi hakkinda yapilacak en kolay tahmin 

ne olabilir? SORU 

,108 YASAK ARZU DOGURUR 

"Cinsel durtulerine ve temel iggudulerine surekli olarak ket 
vurmak zorunda birakilan bireyler -yasaklar arzu dogurdugu 
igin- surekli olarak sug isledikleri duygusuyla yasar, dolayisiy- 
la sarsilmaz bir ozguven gelistiremezler." gergegi sizce bu 
ulkeye neler kaybettirdi ve daha neler kaybettirecek? SORU ,l09iTMEK iTiLMEK DENKLEMi 

"itilmek herkese agir geldigi igin bilingaltina bir tur hesap- 
lasma duygusu yerlestirir, itmekse ustunluk duygusu." cum- 
lesindeki hesaplasma gudusunun giderek arttigi bir toplumda 
sizce hangi duygular gerilemeye baslar? SORU 

,110 KOTULUK BILMEMEK 

Kotulugu bilmemek ile kotulugu istememek arasindaki farkm 

farkinda misiniz? SORU 

,lll BANA MUTSUZLUK GEREK 

Mutlu olmak igin ilia ki bir mutsuzlugu yasamak mi gerekir, 

yoksa bu saptama boylesi durumlann varhgini anlatmak igin 

kullanilan buyuk bir abarti midir? SORU 

112ZITLIKLARIN SIRRI 

"Antik tannlardan biri haz ve elemi birlestirip kanstirmak is- 

temis, bunu basaramayinca, bari sunlan kuyruklanndan bir- 

birine baglayayim, demis." ciimlesinin ana fikri sizin duygusal 

deneyimleriniz ile ortiisiiyor mu? SORU u3 „ ERYERDEa§k 

"Askin bilimi olamaz; gunku simdiye dek higbir teoriye sigdin- 
lamamistir." saptamasina ilaveten simdiye dek aski anlatma- 
ya gahsan milyonlarca ask siiri ve romani yazilmis olmasi, 
sizce askin goreceli oldugunu mu, yoksa tanimsizhgini mi 
gosterir? SORU ,ll4PLATONiKA§K ENFLASYONU 

"internetteki sohbet programlan sayesinde kurulan sanal 
iliskilerle pek gok evli erkek ve evli kadin tammadiklari insan- 
larla platonik asklar yasamaya basladi." cumlesindeki gergek 
sizce hangi sosyal dokuyu bozacaktir? SORU ,ll5KOCASINA Y0zDEKIRKBES SAHiPKADINLAR 

"Bir kadin kocasinin ancak yuzde kirk besine sahip olabilir." 
sozu size ne anlatiyor: erkegin yuzde elli bes oraninda cinsel 
bagimsizhgi oldugunu mu veya kadinlann kocalan yerine 
bilmeden futbolla evlendiklerini mi, yoksa kadinlar tarafindan 
en gok kullanilan dogum kontrol yonteminin basagnsi olmasi 
gibi, kadinlann gok bilinmeyen bir kisilik ozelligini mi? S0RU ,ll6ERKEK VEKADIN YUMURTALARI 

"Kadin ayda bir yumurta uretebildigi igin yumurtasina gok 
deger verir; oysa erkek her gun yuz milyonlarca sperm uret- 
tigi igin onlara tukuruk kadar deger vermez.." saptamasindan 
yola gikarak, kadinlann daha segici olmalan hakkinda neler 
soyleyebilirsiniz? 

S0RU ,ll7 HANGI (jg §EYDEN §iKAYETgiYIZ 

Sizce dunya kuruldugundan bu yana insanlar en fazla hangi 
iig seyden yakmmislardir? SORU u8 KENDiNi g ATAN KiTAp 

"iyi bir kitap kendini sonuna kadar okutur; aynca okudugu- 
muzda kendimizi birdenbire aydinlanmis hisseder, diinyaya 
baska bir gozle bakip bir uyanis yasanz." saptamasina uy- 
mayan veya yansini okuduktan sonra terk ettiginiz kitaplarm 
kendilerini size satin aldiran psikolojik nedenlerinden ikisini 
sayabilir misiniz? 

SORU vb 

,119 FREUD VE MARX 

Sigmund Freud, Marx'tan once dogsaydi ve Marx "id, ego, 

super ego" gibi kavramlan ogrenmis olsaydi, sizce "Homo 

bencilusf' diyebilecegimiz insansoyunun Komiinizm'e razi 

olamayacagini anlar ve Kapital'i yazmaktan vazgeger miydi? SORU ■■ - - 

,120 GUVENLIK PSIKOLOJISI 

Jandarma ve polisin aslt gorevi suglann islenmesini onlemek 

ise, sayilan giderek artan suglulan ve sug orgutlerini genellik- 

le yakalamakla ugrasip yipranan guvenlik giiglehnin ruh sag- 

hklan, bu miicadeleyi azimle ve istekle surdurecek kadar ye- 

rinde midir acaba? SORU 

,121 DOLAR MILYARDERLERI 

"Ne hikmetse. dolar milyarderi olan herkes bashyor hayir 

isleriyle ugrasmaya!." saptamasmdan gikan sonuglardan biri- 

ne gore, insanlar belli bir doyuma ulasinca, kendilerini gu- 

vencede hissedip servetlerinin bir kismini, somurdukleri ve 

somurulen insanlara geri vermek ve boylece bir vicdam ra- 

hatlama duymak istiyorlar. sizce bir diger sonug ne olabilir? 

SORU - imiz 

,122 FOTOGRAFLAR IMIZ 

"insanlar neden kendi fotograflanni da sevdikleri insanlann 

fotograflan gibi saklar, hatta girkin gikanlanni hemen imha 

ederler?" sorusu ile Narsisizm arasindaki baglantiyi agiklaya- 

bilir misiniz? S0RU ,123 YALANCININ GOZU 

"Kaba bir tanimla, beynimizin sag yankuresi somut gergek- 
lerle, sol yankuresi ise kurgusal ve hayalT seylerle ugrasir; 
aynca sol beyin viicudun sagini, sag beyinse solunu kontrol 
eder." bilgisine gore, sizce sorulan bir soruya yanit verme- 
den once gdziinii sol yukanya dikip diisiinen biri yalan mi 
soyleyecektir, dogruyu mu? SORU 

,124 KURESEL BA§ARI 

"Basannin klasik taniminda insanlann topluma ne sunduguy- 

la ilgili degerler yer ahrdi; bu gagin benmerkezli tiiketim 

ideolojisi ise, basanyi insanin kendine ne sunduguna bagh 

olarak tanimhyor." saptamasindaki gidisi degistirmek mi ge- 

rekir, yoksa boylesi daha mi iyi? SORU 

,125 KIRLI TIRNAKLAR 

"Yaratici insan hem di§ dogayi, hem kendi ig dogasini fet- 

hetmek igin gali§madan edemez; asalak insan ise diger in- 

sanlan fethetmeden edemez." goru§u sizce hangi sjkki des- 

tekliyor, a- insanlann kirli tirnaklan yaraticihklan hakkinda 

bize buyuk bir ipucu verir, b- yuzlerindeki hirs ifadesi? S0RU ,126 BIR BEN VARDIR BENDENiCERU 

"insanin kendini du§unmesi olumsuz bir eylem degildir; gun- 
ku ben olmadan, biz olmaz; o nedenle ben'i biz'e feda et- 
memek lazimdir; zira ben'den igeru bir Ben vardir." goru§u, 
sizce sadece felsefi bir goru§ mudur, bir inanis. bigimi midir, 
yoksa hakikati anlatan bir derinligin ifadesi midir? S0RU ,127 DEPRESYON 

Son yillarda, depresyona giren insanlann sayilannda a§in bir 
artis. olmasi, "Acaba depresyon bulasjci mi?" sorusunu akla 
getiriyor. Sizce de bulasjci mi? SORU 

,128 UMUT VE KORKU OYUNU 

"insanlar hayat oyununu umutlanna gore yazar, korkulanna 
gore sahnelerler." du§uncesi size insan psikolojisi hakkinda 
ne anlatiyor? INAIMG VE ADALET UZERINE SORU - ve 

,129 DIN VE DINDARLIK 

"Gergek dint deneyimleri yasamanm oniindeki en buyuk en- 
gel din kurumlan ve onlann dayatmalandir." sozii sizce hangi 
gergege isik tutuyor? SORU . ve 

,130INANC VE MANTIK 

"Mantik inanci degistirebilseydi, turn mantikh insanlar ayni 

inangta olurdu/'sozunu dogruluyorsaniz, sizce inanglar neyle 

veya nasil degisir? SORU 

,131 INANACAK KADAR ZEKI 

"Bir Yaratici'ya inanacak kadar zekiyim." diyen kisi sizce zeka 

ile inang arasinda nasil bir koprii kurmus olabilir? SORU . ve ■ - 

,132 MARKSIZM VE ISLAM 

Karl Marx'a mal edilen Marksizm, ashnda, iginden Tann inan- 
ci gikanlmis islam'in taklidi midir, degil midir? SORU 

,133 KIBLE FARKI 

"Bir iilke halkinm kiblesi Mekke oldugu halde, o halktan olu- 

san devletin kiblesi Bruksel olursa, o toplum kiblesiz sayihr." 

sdziiniin dogruluk payi sizce yuzde kag olabilir, neden? SORU 

,134 MANTIKLI YANILISLAR 

"Namaz, insanin Tann'siyla ozel sohbeti oldugu igin toplu 

namaz diye bir sey olamaz; giinkii herkes kendi namazini kilar." sozii mantikh gorunuyorsa, bu durum, "Her mantikh 
diJsunce dogru degildir." sozunu destekler mi? soru uc 

,135 TIN VE RUH 

"Biyolojik bedenimiz bize dogustan verilmistir, degistireme- 

yiz; ama psiko-sosyal yonumiizii toplum yaratir. bu yonumii- 

ze 'tin' denir ve genellikle ruh ile kanstirihr. oysa ruh, Tanri- 

sal nefes olarak tammlanabilir." agiklamasina gore, toplumsal 

ruh ve Tannsal ruh diye iki ruhlu oldugumuz ortaya gikiyor. 

katihyor musunuz? SORU 

,136 BEDENIN KADERI 

"Anatominiz kaderinizdir." sozune yuzde kag katihyorsunuz, 

neden? ,137 TANRI INSAN EVREN 

"Gunumuz bilimine gore Tann-insan-evren' uglusij, bir ugge- 
nin kbseleri gibi birbirlerinden ayn ve kopuk degildir; bir dai- 
re ve merkezde duran bir nokta gibidirler: dairenin gapini 
sifira gotiiriirseniz nokta olusur. Yani daire goklugu simgeler, 
nokta ise tekligi ve her ikisi de ayni yapida olup birbirlerinin 
farkh boyutlardaki goriintiisiidiir." ne dersiniz? cr\R| I 

138 MEKANSIZ TANRI 
Tann bu gorkemli kainatm iginde mi, dismda mi. igindeyse, 
sonsuz biiyiikliigii ile bu sonlu, ama genislemekte olan kai- 
nata nasil sigiyor; disindaysa, nasil oluyor da bize hem sah 
damanmizdan daha yakin oluyor, hem de her yerde olabili- 
yor? SORU 

,139 BEN CYUM 

"Ben O'yum, O'nu seven / benim, O'na asik / Biz ayni be- 

dende iki ruhuz / beni goriir, Ben O'nu / O'nu goren ikimizi 

goriir." diyen Hallac-i Mansur sizce neden asilarak, pargala- 

narak olduruldu? SORU ■ GAMAT 

,140 DIN SANAT BILIM 

"Turn dinler, guzel sanatlar ve bilim ayni agacin 
dallan gibi ayni ilham kaynagindan gelen olu§um- 
lardir. Bu uc, dal, insani yuceltir ve sadece fiziksel 
bir varhk olmaktan kurtanp mutlak ozgiirliige ka- 
vu§turur." diyen bir dehanin sozlerine kulak veril- 
seydi, sizce dunyadaki milletler §imdi bu kadar 
bolunmus, ve birbirine dugman olur muydu? SORU 

,141 IRADELI OZNE 

"Her sey faildir, fiil isler, oznedir ve iradelidir." diJsuncesi siz- 

ce hangi inang ekoliine aittir? soru .. .. 

,142 ELMAYI DU§UNMEYE DAVET 

"Hakikat ile gergek arasindaki fark; bir kavrami bilmekle, bir 

seyin kendisini bilmek arasindaki fark gibidir. aradaki perdeyi 

kavramlar veya sozciikler yaratir." dusuncesine, "Bir elmayi 

yalamak bir sey, gignemek bir baska seydir." ornegini ver- 

mek sizce uygun diiser mi? SORU 

,143 DAIRESEL DONU§LER 

"Dairesel hareket kurelerin ve semanin hareketidir. soyle bir 

bakin evrene. her sey kuresel, her sey durmadan doniiyor. 

giinkii dairesel hareketle erginlige vanhr, dogrusal hareketle 

degil." iggorusu ile Mevlevl semazenlerin donusleri arasinda 

sizce bir baglanti var mi? soru 

,144 EKSEN BENZERLIGI 

"Semazenlerin donerken egdikleri baslannin agisi, dunya ek- 

senindeki 23 derece 27 dakikahk egime sasilacak derecede 

benziyor: baslanni 23 derece yana egince, ig kulaktaki 3 adet 

yanm daire kanah, ayni anda esit derecede uyanhyor; uyan- 

lan bu kanallar sayesinde donme etkisi notralize ediliyor ve 

bas donmuyor." agiklamasi, size, diinyanin duz bir tepsi bi- 

giminde oldugu hayal edilen bir gagda donmeye baslayan 

Mevlana hakkinda ne anlatiyor? SORU u . 

,145SADIR VE SATIR "Kendin ol, satirdan degil, sadirdan konus." cumlesindeki 
derin anlami gikarmak igin 'sadir' sozciigiinun manasini bil- 
mek nigin yeterli olmayabilir? SORU 

,146 DOGAMIZA KAR§I giKMAK 

"insan dogasi orman kanunlannca yasamak ister; fakat in- 

sanhk onuru bu kanunlara karsi giktikga yucelir." gorusune 

yuzde kag katihyorsunuz? SORU 

,147 MAZO§IST DOG A 

"Doga bu kadar akilh olduguna gore; neden kendisini yok 

edecek olan insanlann urettikleri nukleer silahlara veya kim- 

yasallara izin veriyor?" sorusuna gore, sizce doga sadist mi, 

yoksa intihara meyilli bir mazosist mi? soru .. . U|: 

,148§UPHECI YORUMCU KAFA 

"Akil, siipheci ve yorumcu olabildigi olgude derin diisiinebi- 

lir." dusuncesi bazi kutsal metinlere ters diisiiyorsa, bunun 

kabahati acaba terciime ve tefsir yapanlarda olamaz mi? soru ... 

,149TANRI VE KA0S 

"Tann sozcugu, agiklanmasi ve anlasilmasi gok zor olan bu- 

tun evrensel olaylan ve karmasik fenomenleri basite indirge- 

yen olaganustu bir jokerdir." dusuncesi sizce neden dogru 

veya neden yanhstir? SORU 

,150 FELEK 

Kimdir bu, onca hakarete ugrayan ve adina "Felek" denen 

hayalT zat; bir varhk midir, yoksa sanal bir varhgin golgesi 

midir, nedir?. SORU „ . 

,151 BAYRAK DIREGI VE MINARE 

"Gelismislik duzeyi bayrak direkleri ve minarelerin yuksekligi 

ile olgulmez." diyen birinin milliyetgi ve dindar olamayacagina 

hukmediyorsaniz, bu yorumunuzun bazi onyargilardan kay- 

naklaniyor olabilecegine yuzde kag ihtimal veriyorsunuz? SORU 

,152 TOVBE TOVBE DEDIRTEN §EYLER 

"Size 'tovbe tovbe' dedirten ug seyi siralayin, inancinizin ne 

denli saglam temellere oturdugunu soyleyeyim." diyen birini 

ciddiye almayan ki§i sizce ne kaybeder, ne kazanir? ,153 EVRIM MI UYUM •** 

"Darwin'in aksine, biyolojik evrimle degi§miyoruz; kendimizi 
ve gevremizi eko sisteme uygun bigime sokarak, turn canh- 
larla birlikte ya§amayi saghyoruz." goru§u sizce yuzde kag 
dogrudur? SORU 

,154 ZEKI TASARIM 

"Yapraklann ust kismi, sebnem tanelerini yuvarlayip kokune 

dogru indirebilsin diye cilahdir." saptamasi size dogadaki zeki 

tasanm hakkinda ne anlatiyor? SORU VF 

,155KADER VE BIG BANG 

Evrenin olusumu teorilerinden en fazla kabul goreni Big 

Bang'e gore, "Evren 13-15 milyar yil once buyuk bir patla- 

mayla olusmaya basladi." deniyorsa ve o patlamadan bu ya- 

na evren genisleyerek degismeyi surdiiriiyorsa; bu degisim- 

donusum surecinde evrenin ve bizim kaderimizle ilgili butun 

ihtimaller var olduguna gore, turn evrenle birlikte insan so- 

yunun da kaginilmaz kaderi belirlenmis oldu, diyebilir miyiz? soru „ 

,156 DOGA VE MATEMATIK 

Aslanlarla kaplanlar kavga etmiyorlarsa ve bilim insanlan bu- 

nun sebebini olasihk hesabina dayandinyorlarsa, yani buke- 

meyecegin veya zarar gorecegin bilekle dalasma" prensibine 

uyduklanni soyluyorlarsa; bu hesap, dogada turn canlilann 

genlerine kazinmi? bir matematiksel sistemin varhgina i§aret 

eder mi? S0RU LARIN 

,157 RUH 1 * 11 ^ MORGU 

insan oldukten sonra bedenden gikan ruh acaba bir morgda 
mi tutuluyor, yoksa mahsere kadar bekleyecegi yerden dun- 
yayi (ve evreni) gozetleyerek mi zaman gegiriyor? soru . MF 

,158 KURBAN ISTE ME YEN TANRI 

"Bir babadan oglunu kurban etmesini isteyen ses, Tann'nin 

sesi olabilir mi? diye soran dusiiniiru yargilamak yerine, ken- 

di mutlak dogrulannizi yargilaym." sozunun geregini yerine 

getirmek igin kag kez inandiginiz bir seyin dogrulugunu aras- 

tirdmiz? SORU . „.. ri 

,159 IMAN SEV61 PARA 

Her seyin asinsi zarar, ortasi karar ise, surekli olarak daha 

fazlasmi edinmeye gahstigimiz; ama fazlasi zararh olan ug 

sey nedir? soru .. 

,160 OZSEVERLIK igGUDUSU 

Mehmet Akif: "Beserin taptigi bir kendisinin heykelidir." de- 

mekle, sozu "Hepimiz kendimizin asigiyiz." demeye getiriyor- 

sa ve bu duyu bir iggiidii olarak herkeste ortaya gikiyorsa, 

acaba Narsisizm genetik midir; genetikse, bu, Tann'nin isi 

degil midir; Tann'nin isi ise, insanlan kendini begenmislikle 

suglamak Tann'nin isini begenmemek anlamina gelmez mi? soru uc 

,161HUTBE VE FETVA 

Hutbe ile fetva arasindaki en belirgin iki fark hangileridir? soru . UP 

,162 ILHAM VE VAHIY 

ilham ile vahiy alasindaki fark veya farklar nelerdir? SORU . ^ . 

,163 ISLAM VE KAPITALIZM 

islamiyet servete evet, sermayecilige hayir dedigine gore; bir 

islam ulkesinin, tamamen sermayecilik ve faizcilik iizerine 

kurulmus olan Kapitalist sisteme gegmesi inanglanndan vaz- 

gegmesi anlamina gelir mi, gelmez mi? SORU 

,161 ALIN TERININ DEGERI 

Faizciligin islamiyet'te haram olmasi uzerinde sizce neden bu 

kadar onemle israr ediliyor? SORU . . . 

,165 MERIDYENSIZ IBADET 

"15 yil sonra, bu ulkedeki turn Cuma namazlanni kocaman 

bir televizyon ekraninda goriinecek bir tek imam kildiracak- 

tir." ongorusundeki gorunmeyen buyuk yanhshk nedir? 

SORU 

,166 SERIATE ABD 

"ABD de seriatgi nesiller yetistirmeye baslamis; bir Evanjelik 
rahip Hiristiyan cihadini ve seriatim ogreten bir kilise okulu 
agmis." haberini veren kisinin yaptigi basit mantik hatasi ne- 
dir? soru . . . 

,167 ABORLJINLERIN BEYAZ TANRISI 

"Nedendir bilinmez; Avustralya'nm gikolata renkli yerlileri 

hayallerinde beyaz bir tann besliyorlar." gikarimi kadar sasir- 

tici bir soru da sudur: Hz. Adem ve Havva zenci miydi, beyaz 

mi, yoksa kizil mi? SORU 

,168 MUTLAK AVCISI 

"Mutlak avcisi" diye anilan bir insanin zihni sizce neyle istigal 

ediyor olabilir? SORU 

,169 TABULARI YIKMAK 

"Tabulan ve dogmalan yikmanin da insan olmaya yakisan bir 

yuceligi vardir." soziine gore hareket etmek, sizce de yiice 

bir davranis midir? SORU ,170 K0RESEL ADALET 

Doga-emek somurusu, varsil-yoksul dengesizligi, egitim ada- 
letsizligi, giigliiniin acimasizhgi, bireycilik, etik-ahlak yoksun- lugu, irk ve cinsiyet ayrimcihgi, silahlanma, sermayecilik ve 
kuresellesme sancilan gibi insanhgin ortak sorunlanni goze- 
cek bir "Evrensel DiJsunce Kurulusu"nda size gorev verile- 
cekmis gibi, kendinizi veya gocuklarmizi yetistirmiyorsaniz, 
kurulacak yeni diinyada, size verildigi kadar "kofte"ye razi 
olmaya mecbur kalacaginizi ongoriiyor musunuz? SORU 

,171 ADALET YELPAZESI 

Hukuk tabani ile hukuk tavani arasinda kalan ozgiirliiklere 

verilen bir isim biliyor musunuz? soru .. . . 

,172 SPARTAKUS TERAZISI 

Bir insani kabaca "iyi" veya "kotii" olarak degerlendirmek 
yanhs ise, bir insanin olumlu yonlerini terazinin bir kefesine, 
olumsuz yonlerini diger kefesine koyduktan sonra tartip de- 
gerlendirmek daha dogru ve hakga olmaz mi? SORU 

,173 HANTAL ADALET 

§iddetin alternatifi hukuk ise ve hukukun islemesi yillar ah- 

yorsa, ustelik hukuku isletenler bilgisayar gagina yuz gevir- 

mislerse, siddetin gogahp kurumsallasmasi adaleti ve mulku 

yikacak bir duzeye ulasabilir mi, ulasamaz mi? cr\R| I 

174 KUSURSUZ,TARAFSIZ SAYISA| _ ADA| _ ET 

"Hak, hukuk ve adaleti saglamada kusursuz ve yiizde yuz 
tarafsiz bir insan hig olmadi ve olmayacak ise; en agik dille 
yazilmis anayasalar ve kanunlar dahi farkh yorumlara ve igti- 
hatlara yol agabiliyorsa; gergek adaletin yanhssiz ve hizh is- 
lemesi asla miimkiin olamaz." saptamasina karsi uygulanabi- 
lir bir oneriniz var mi? ,175 BILGI EDINME HAKKI BILDIR6ESI 

"Kuresellesme gagi, bileni bilmeyene oranla gok fazla ayrica- 
hkh kilarak, bir tur adaletsizlik yaratiyor." dusiJncesindeki 
haksizhgi ortadan kaldirmak igin sizce bilgi edinme hakki 'in- 
san Haklan Evrensel Bildirgesi'ne girmeli mi? soru uc 

,176E§ITLIK VE BILGI 

"Bilgi gagindaki gergek esitlik bilginin esit olarak paylasildigi 

toplumlarda gergeklesecektir." ongorusunun iki onemli yanil- 

gisini sayabilir misiniz? SORU 

,177 KIMLERIN KIYAMETI 

"Giinesin gapi yeryuzu gapinin 110 kati kadar; yiizey alani 

dunyanin yiizey alaninin 12 bin kati kadar; kutlesi yeryuzu- 

nun 333 bin kati kadar; hacmi dunyanin hacminin 1.306.000 

kati kadar ve 5 milyar yildan beri her bir saniyede 4,7 milyon 

ton kiitle kaybediyor; ustelik yaklasik bes milyar yil daha 

boylece yanip kendini tiiketmeye devam edecek ve sonra 

dunyayi da yakip yok edecek bir patlamayla degisip cuce bir 

yildiza donusecek." verilerine gore bu durum kiyametimizin 

kopacagi anlamina gelecek ise ve hatta o zaman evrendeki 

diger gezegenlerde yasamayi basarmis insanlar olabilecegine 

gore; kiyamet denen sey ashnda bu dunyada kalmayi surdu- 

recek "ilkel" insanlann kiyameti demek olmayacak mi? SORU 

,178 DOGANIN DEHASI 

"Tabiatin laboratuvarlanna girmeyi basaran insan akh ba§at 

akil degildir; esas akil, insanin yaratici akhni kendi amaglan 

igin kullanan doganin dehasidir." sozunun ana fikri sizce ne- 

dir? YA§AMIN igiNDEN S0RU A?g nmsdREN SATRANg 0YUNU 

Yalnizhk bombos bir tiyatrodaki tek kisilik bir oyun ve hayat 
72 yil siiren bir satrang oyunu ise, hayati ve perdeyi yalniz 
kapatmamak igin yapacaklannizin uzun erimli bir taslagini 
gikardiniz mi? ,180 YA 5 AMDAKI OTOBUS DURAKLARI 

Bir duraga gelecek otobusun sizi nereye gdtiirecegini numa- 
rasina veya tabelasina bakarak anladiginiza gore; atacaginiz 
adimlann sizi hayat yolundaki hangi duraga gotiirecegini ne- 
yin tabelasina bakarak anlayabilirsiniz? SORU 

,181 YA§A VE YA§AT 

"Modern toplumlardaki insanlar, kendilerini giderek kus ku- 

mesinde ugan kaz gibi hissetmeye bashyorlar." goriisiindeki 

sosyal durumu yaratan sey, sizce insanlann "Yasa ve Yasat" 

prensibine uygun yasamamalari olabilir mi? SORU 

,182 YA§AMI HAFIFLETMEK 

" Hayati mizdaki onemli seyler onemsizlestikge, yasamimiz o 

derece hafifler ve kolaylasir." mi acaba? SORU 

,183 BIZI OLUM YA§AR 

"Biz hayata doganz; ama olum bizi yasar." soziiniin ozu ne 

demek istiyor acaba? SORU 

,184AYRILIK 

"Nasil ki olum hig dogmamis olma konumuna gegis degilse, 

aynhk da hig tanismamis olma konumunun ozelliklerini tasi- 

maz." sozii size ne anlatiyor? SORU 

,185 KORUMALI YA§AMLAR 

"insanlann gogu, kotu seyler hep baskalannin basina gele- 

cekmis gibi yasiyorlar." dusuncesine karsin, "insanlann sti- 

rekli olarak baslanna kotu bir sey gelecekmis gibi yasamasi 

yanhstir." dusuncesi de bir yanhshga isaret ediyorsa, sizce bu 

isin dogrusu nedir? SORU . .. 

,186 MASKELI YUZLER 

Hangisi ile yasamak daha kolay: yuziimiizden eksik olmayan 

guleryuzlu bir maskeyle mi, yoksa 6z kisiligimizi yansitan sef- 

faf bir yuzle mi? SORU 

,187 KONTROLLU YA§AMIN YA§AMDAN 
gALDIKLARI 

"Klimalar yuzunden dogru durust ne kisi ne yazi yasayabili- 
yor, ne de mis kokulu serinligini hissedebiliyoruz ilkbahann; 
o yiizden bir suru ruhsal ve fiziksel hastahklara yakalaniyo- 
ruz." gorusune yiizde kag katihyorsunuz, neden? SORU 

,188 YA§AMIN AMACI 

Sizce yasamin amaci nedir; zaten olecek olan insan neden 

diinyaya gelir? SORU 

,189 YASAM ZINCIRI 

"Yasam: deneyimledigimiz her saniyenin ozelligine bagh ola- 

rak gelisen ve goreceli fizik kanunlanyla bigimlenen halkala- 

nn olusturdugu zincirdir." diyen yazara katihyor musunuz? S ° RU ,190 DAHAS1K MUTLULUK 

"Yasamimzin senaristi ve yonetmeni kendiniz iseniz, mutluluk 
daha sikga gelir." mi dersiniz, neden? SORU 

,191 CARPARAK YOGRULMAK 

insanlar birbirine garparak mi yogrulur veya insanlar birbirle- 

rini mi belirler, yoksa hayatin yokuslanni gikarken taslara 

garpa garpa mi insan olunur veyahut sizce adam gibi adam 

nasil olunur? SORU 

,192 DOST KUMBARASI 

"Ben dostlarimi kumbaraya para atar gibi teker teker biriktir- 

dim; o nedenle kolay kazanilmis para gibi harcamam onlan." 

prensibine sahip olmak ile olmamak arasmdaki yasamsal 

fark/lar ne/ler/dir? SORU 

,193 DEGERLER HIYERARSISI 

"Yasamimzi yoneten degerler hiyerarsisinde, en Cist ve en 

alta yer alan iki degerli seyi simdiye dek tanimlamamissaniz, 

yasamimzi baska seyler yonetiyor demektir." varsayimmdaki 

tammlamayi hemen simdi yapabilir misiniz? ,194 MASKELERLE YA§AM AK Z0RUNLUGU 

"Bugun yiiziiniizde maskelerinizin hangisi takih?" sorusunu, 
yemek yediginiz bir lokantada aniden gelip soran birine - 
hakh oldugunu bile bile- ne yanit verirdiniz? SORU 

,195 TERSI igiNDE 

"Ya§amda her §ey tersini iginde ta§iyor. ikisini de gormek igin 

bir kenara gekilip gozlemek lazim." ozdeyisine uygun du§en 

gergeklere iki ornek verebilir misiniz? SORU .. - - 

,196 HAYATIIMIZIN YUZDE KAQI SIZIN 

"Ya§aminizda olup bitenlerin yuzde 10'u tama 
men kontroliiniiz di§inda cereyan eder ve fakat 
kendi iradenizle ya§adigmiz yuzde 90'ini da eli- 
nizde olmayan olaylan kontrol altina almak igin 
yaptiginiz gabalar olu§turur. Demek ki ozgur san- 
digimiz irademiz, ashnda di§ ko§ullar ile yan ba- 
gimsiz bir ortakya§am surer." savini dogrulamak 
veya giiriitmek igin, turn ya§aminizi kisa metrajh 
bir film gibi hayal ettiginizde ne goruyorsunuz? SORU 

,197 KI§IYE OZEL HAYATLAR 

"Kiiresel sermaye medyasi, kisiye ozel yasam bigimleri ureti- 

yor ve kolayca tukettiriyor." saptamasi, medyanin kaderimiz- 

le oynayacak kadar etkin oldugu anlamina mi geliyor? ,198 SELAMLA§MA BITINCE 

"Birbirimize selam verebildigimiz butunluk ortamim saglayan 
ortak degerlerimiz hizla ve tehlikeli bigimde gozuluyor. bu 
durum kendini herkese hissettirdiginde, ortaya gikacak top- 
lumsal ayrisma ve etnik kokenli mikro gozulme bizi pargala- 
yip gokertmez mi?" sorusuna yanitiniz 'evet' ise, yapilmamasi 
gereken iki buyuk hatayi tanimlayabilir misiniz? ,199 SAADET 51211 * ZiNCIRi 

"Herkes kendi enerjisini bir ba§kasini mutlu etmeye yoneltir- 
se, kimse mutlu olamaz ve bu 'saadetsizlik zinciri' sonsuza 
dek devam edebilir." du§uncesi dogru ise; <mutlu ol ki ornek 
olasin>,<giil ki gulemeyenlere ibret olasin>,< bil ki bilmenin 
degerine emsal olasin> deyislerindeki 'ayna olmak' yontemi- 
ni benimseyip uygulamak, toplumlan gergek anlamda daha 
saghkh, daha basanh ve daha mutlu kilar mi, kilmaz mi? SORU 

,200 YA§AMI ISKALAMAK 

"Yolun sonuna bir an once varmak igin gilginca kosarsak, 

yolda gegen her saniyeyi kaybeder; kaybettigimiz, yok say- 

digimiz, oldurdugumuz zamanin hayatimizdan gittiginin far- 

kina dahi varmayiz. oysa yolu yasarsak, yolun keyfini gikanr- 

sak, o yolu yasamimiza eklemis oluruz." dusuncesi herkesin 

hosuna gittigi halde, sizce neden kimsecikler bunu uygulami- 

yor? ,201 YA§AM SPEKTRUMU 

"Hayat denen olgu gok genis bir spektruma sahiptir; bir hay- 
van tiirii hakkinda doktora tezi hazirlamak hayati tanimak 
demek degildir; sadece akademik bir faaliyetle irfana gegil- 
mez; gunku irfan, bilmekle ilgili bir sey degil, tanisik olmakla 
ilgilidir." ciimlelerindeki derinligin derinligini anlamak igin siz- 
ce ne yapmak gerekir? °,202§AH VE PiYON 

"Oyun bittiginde sah ve piyonlar ayni kutuya konurlar." cum- 
lesindeki gizli anlamin yasamdaki karsihgi nedir? ,203 GELENEKLILIK 

Gegmisi geri getiremiyor; fakat gegmi§ten bir tohumu bu- 
gunku topraga ekip bugunku atmosferden beslenen bir gigek 
yeti§tirebiliyorsak, buna gericilik yerine, geleneklilik demek 
daha dogru olmaz mi? 

",204 KIRSAL DIRENg VE METROPOL 

"Degi§ikligin minimal oldugu ve her §eyin tahmin edilir bi- 
gimde geli§tigi tenha bir koyde dogup buyumij? ki§inin, ya- 
§amdaki zorluklara ve tehlikelere kar§i direnci, buyuk bir 
kentte dogup buyuyen birinden daha fazladir." saptamasi 
neden dogru veya yanh§tir? ,205 ESKI TOPRAK 
"Degi§ikligin en az oldugu ve her §eyin tahmin edilir bigimde 
geli§tigi tenha bir koyde dogup biiyiimus ki§inin ya§amdaki 
zorluklara ve tehlikelere kar§i direnci, kentte dogup buyuyen 
birinden farkhdir." saptamasi sizce "eski toprak" teriminin 
anlamina mi isaret ediyor, baska bir olguya mi? ,206 KIRSAL CARESIZLIK 

"insan denen varhgin yuzyillardir ahsilageldigi bir biyolojik, 
zihinsel ve sosyal ritmi var; fakat diinya oylesine buyuk bir 
suratle degisiyor ki, insanin adapte olmasi neredeyse olanak- 
siz. bu garesizligi en fazla hisseden kesim koylulerdir." gun- 
ku.. SR >7 KENTLILE§EN DU§UNCELER INHAZiNS0NU 

"Aksam gunes battiktan sonra, sehirlilerin hazirladigi ve kent 
kulturunu yansitan televizyon programlarim izlemekle vakit 
gegiren kirsal kesim insaninin dusunceleri de kentlestikge, 
koylu kendi koyunun toplumsal hafizasi disinda dusunmeye 
bashyor; ama kent hayatina uyum saglayamayacagim bildigi 
igin ya bunahyor veya kente gog edip varoslarda alt sinif bir 
kentlinin kopyasi olup gikiyorlar." dusuncesi dogru ise, bu 
sosyal doku kargasasini iyilestirecek bir regeteniz var mi? ",208 KARAMSARLIK VE ENDI§E VE TELEZOFLAR 

"Ashnda televizyon la rda konusan telezoflar ve gazetelerde 
yazanlar gok karamsar tablolar gizmiyor, sadece endiselerini 
dile getiriyorlar; fakat onca endise halkm ufkunu karartiyor." 
sizce de bu, dogru bir saptama mi? ,209 YOKSUL GUVENLIK 

islenen suglar artik eski klasik suglarla sinirh olmadigina go- 
re, ornegin internet ortaminda bankalar soyuluyorsa, varos- 
larda kirada oturan guvenlik giiglerine yeniden gagdas bir 
egitim verilmesi mi dogru ve gabuk netice verir; yoksa polis 
ve jandarmaya ahnan yeni personelin bu egitimi almis olmasi 
sartini koyduktan sonra, giren her kisi igin bir eski gorevlinin 
arka plana veya klasik suglarla miicadele birimlerine kaydi- 
nlmasi mi daha etkili olur? ,210 VATAN SOZLE SEVILMEZ 

"Vazgegtik diinya edebiyatini; kendi folkloru ile kendi edebi- 
yatindan 10 sairle 10 yazari dahi siralayamayacak kisilerin; 
"vatan, millet, bayrak, devlet" sevgisini kendi tekellerinde 
tutarak, tabulan ve dogmalan gimdikleyen yazarlara kukre- 
melerine." sizce ne demeli? ,211 BAROMETRELI KALEMLER 

Her mevsimin adami denen tiplerin yazi yazdigi kalemlere ne 
isim verilir? ,212 BATI YAKASININ HORTUMCULARI 

Neler oluyor; neden boylesine umutsuz, boylesine borglu bir 
ijlkenin boylesine hortumlanan ve boylesine hortumcu va- 
tandaslanna donustuk? 

° R ,213 CINGOZ MEDYA 

Medya kendine malzeme bulmada ve istedigi yonde toplum 
muhendisligi yapmada hig sikinti gekmiyorsa, kalitesiz mal- 
zemeyi yuksek fiyata satabilen tek is kolu medyadir, diyebilir 
miyiz? ° R ,214 AVUKAT D01CT0R BANKA MUDURU 

"Bu gagda herkesin bir doktor, bir avukat ve bir de banka 
muduru dostu olmahdir." soziinde adi gegen dostlara ek ola- 
rak bir gazeteciyi mi, yoksa bir milletvekilini mi katarsiniz? ,215 TARIHIN TEKERLEKLERI 

"Tarihin tekerlekleri hep ileri gider: ne kozadan gikan kele- 
bekler bir daha kozaya doner, ne bugiinkii diinya yannkine 
benzer." diisiincesi sizce tarihin tekerriir edemeyecegini mi 
anlatiyor, baska bir olguyu mu? S ° RU ,216 DE « S TiRiLEN GELECE G iMiz 

Dunyanin gelecegine bilimsel, askeri ve teknolojik ustunluk- 
leri sayesinde yon veren uluslann dis politikalanni degistir- 
meleri, bizim ve gocuklarimizin gelecegini de degistirecekleri 
anlamina geliyorsa, onlara kaderinizi teslim etmemek igin ne 
gibi plan veya gabalarmiz var? 

KULTUR VE SANAT UZERINE °, 217 DOGA VE KULTUR 

"Kultur, dogaya miidahale ile baslamis ve icat edilen iiretim 
araglannin yarattigi birikimler sayesinde genisleyip evrimles- 
mistir." cumlesindeki kultur tanimina ekleyecek bir fikriniz 
var mi? ° R , 218 SANAT VE SANAT£I 

"Sanatgi: igine ruh uflenmis, essiz ve olgulij zithklardan olu- 
san eserler yaratan kisidir." tanimina uyan kag sanatgi saya- 
bilirsiniz? ° R ,219 YARATICILIK VE SANAT 

Kirk yas altinda yaraticihk, kirk yas uzerinde sanatgihk gelisi- 
yorsa; agzi sut kokan genglere "sanatgi" diyenler, bu yanhsa 
sanatin igerigini ve islevini bilmediklerinden mi dusuyorlar, 
yoksa baska nedenler de mi var? 

°, 220 SANAT VE TARIH 

"Toplumsal refah ve huzur zirvede oldugunda, sanat da zir- 
veye gikip yayginlasiyor ve her dalda gok ustun yapitlar veri- 
yor; ne var ki, aci ve sefalet dolu zamanlarda da ortaya gok 
degerli yapitlar gikiyor; ama gok az sayida." saptamasinda 
sanatin hangi onemli ozelligini goruyorsunuz? ,221 MEZARDAKI GUR SESLER 

Sesleri mezarda daha gur gikan insanlar kimlerdir? ,222YAZIN 

"Karsi koyamadigim bir durtu, beni gevremdekilerin bilincin- 
de olmadigi her seyi ne pahasma olursa olsun agiklamaya, 
onlann bilincine sunmaya itiyor." diyen kisinin meslegi ne 
olabilir? ,223 SANATgi KIMLIGI 

"Sanatgi, herkesin takip ettigi ortalama bir tutum iginde olan 
kisi degil, o tutumlan degistirmeye gabalayan ve onlarla oy- 
nayan kisidir." tanimindaki sanatgi portresine uyan bir unlu 
kisi biliyorsaniz, onun en begendiginiz ozelligini nigin begen- 
diginizi agiklayabilir misiniz? 

° R ,224 SANATSIZLIK SANCILARI 

Sanatin etkisi insan yasamimn bir doneminde mutlaka nur 
gibi parlayarak, insani aydmlatip isitiyorsa, bu ulkede kimse 
iisiimedigi igin mi sanata aynlan enerji, zaman ve para bu 
kadar yetersiz? 

°,225 HEDIYE VE HEDIYECI 

Hediye vereni, hediyeyi yaratan insandan daha fazla takdir 
etmek, sizce sig diisiinceye mi, emege verilen degerin azal- 
masma mi, yoksa daha baska bir psikolojik olguya mi bir 6r- 
nektir? ,226 EDEBI I§KENCE 

"Edebiyat bir meslek degil, bas belasidir." dusuncesindeki 
kisi sizce bir yazar midir, yoksa yayinci mi? °, 227 SANAT VE OLASILIK 

"Sanat, gijcunij yeryuzunde mevcut olan kesisme ihtimalle- 
rinden ahr; fakat o ihtimallerden birinin size dokunmasi igin 
guzellik ve estetik duygulanniz gelismis olmasi gerekir." sozu 
sizin sanat taniminizdan daha iyi degilse, sizinki nedir? ,228 DUSUNEN BIREYIN SANATI 

"Tiyatro sanati, akh basinda, dusunen ve varhgini sorgulayan 
bireyi var etmek igin gahsir." tanimina uyan bir tiyatro eserini 
en son ne zaman izlediniz? ",229 EMPATI VE EDEBIYAT 

"Modern insanin ve edebiyatin sorunu otekini anlayip anlat- 
mak yerine, kendini anlatmaktir." diisiincesine neden katih- 
yor veya katilmiyorsunuz? ,230 KIMIN SANATI 

"Yazar, sadece kendine, higlige veya bosluga yazmah; ama 
oylesine dugumlu ve asih/askih yazmah ki, yazdiklanni kendi- 
si bile unutmamah." saptamasmdaki yazma eylemi, "Sanat, 
sanat igin degil, toplum igindir." sozune ters mi diisiiyor, uy- 
gun mu? 

™ ,231 PARILTILI SANAT 

"Bir sanat eseri agiklayabildiginiz kadar panltih, agiklayama- 
diginiz kadar isiksizdir." sozu, 'sanatin degeri izafidir' mi de- 
mek istiyor, baska bir sey mi? 

™ ,232 SOZUN DEGERI 

Sozun gizdigi imgelerin degerinin, sozun kendi degerinden 
daha fazla oldugu sanat bigimine ne denir? ,233 SIYASAL SANAT 

"Sanati siyasl merkezle veya ideolojik odakla degerlendirmek 
yanhstir. gergek sanat ozgur sanatginin, hatta iktidara karsi 
gikan bilincin eseridir." tanimina uyan sanati yaratmis bir ya- 
sayan sanatgi biliyor musunuz?" ,234 §IIRIN KOKUSU 

"Gergek siiri ancak kokusuyla taniyabiliriz tipki kokmus bahgi 
taze bahktan ayirdigimiz gibi; kotu siirin kotu kokusu olur." 
saptamasi dogru ise, sizce siir kitaplannin gok az satmasi 
insanlann bu kokuyu alamamalanndan midir, yoksa baska 
nedenler mi vardir? ,235 AKIL YARASI 
"§iir akhn agtigi yaralan onanr." diJsuncesine katihyor musu- 
nuz, neden? ,236 YARATICILIK ILIK HAVALARI SEVMEZ 

Bu bashk sizce gok onemli bir gergege mi isaret ediyor, yok- 
sa bir aforizma mi? °,237SAVA§ VE ROMAN 

"Savas ve aci olmasaydi ne tarih varolurdu, ne destanlar, ne 
de romanlar."6yle mi? ° ",238 ROMAN VE DESTAN 

"Roman, kent kulturunun, destan kirsal kesimin iiretimidir." 
sozundeki ayrimcihgi dillendiren kisi, sizce bir koylu mu, ka- 
sabah mi, yoksa kentli midir? R ,239 KULTUR TUKETICILERI 
"Bir toplum ithal ettigi urunler gibi, 
ithal ettigi kulturel uretimleri tukettikge, 

baskin di§ kulturlerin etkisi altina girerek, 
kendi kulturiinden odun vermeye mecbur kahr." 
saptamasi dogruysa; ozkulturu korumanin yolu kultur 
uretmek ve kultur ihrag etmek olabilir mi; olabilirse, bu- 
nu en iyi bagaran ulke(ler) sizce hangisi? ,240 HAYATIN DAMARLARI 

"Nasil ki bedenimizi ya§atan kan damarlan varsa, sosyal ha- 
yati da ya§atan damarlar vardir, ornegin sanat." saptamasi- 
na uyan ornekleri gogaltabilir misiniz? 

° R ,241 AKLIN LABORATUVARI 

"Kitaplar akhn laboratuvarlandir." vurgusuyla anlatilmak iste- 
nen en belirgin olgu, "Deneyci akh gelistiren sey kitaplardir." 
demek dogru olur mu? 

° ,242 KITAP VE ERDEM 

"Kitap okumayan bir toplum rusvetgiler, bedavaci kurnazlar, 
gaspgilar, kundakgilar, tetikgiler ve her tiirlii hortumcular 
ureten bir anarsj batakhgina donu§ur." saptamasindaki 
anafikre katihyorsaniz, daha fazla kitap okunmasi igin neler 
yapmayi dii§iinuyorsunuz? ,243 FIKIR I§giSI 

Bir fikir i§gisi sizce ne i§ yapar, bildiginiz bir fikir i§gisi var mi 
veya kendiniz oyle misiniz? ,244 IMGE HURDALIGI 

Ba§ka ozanlann kullandigi imgeleri asjrip §iir yazan sozde 
§airlerin sozde sjirlerine "imge hurdahgi" demek sizce uygun 
bir tanim midir, neden? ,245 gOK MILATLI KULTURLER 

"Bir ulusu var eden tutkal o ulusun kulturiidiir, ustelik kultur- 
ler oyle kolay olu§muyor; o nedenle kultur devrimleri yeni 
kulturel milatlar yarattigi igin 'milattan onceler' artar ve kul- 
turel tutkalm kimyasi bozulup ulusu zayiflatir." saptamasi 
sizce diinyada en gok hangi uluslara uyuyor? ,246 TOPLUMSAL HAFIZA 

Toplumun hafizasini ve birligini canh tutmak, miizelerle, sa- 
nat galerileriyle, kutuphanelerle, konferanslarla, anma gunle- 
riyle ve festivallerle oluyorsa, kendi toplumsal hafizanizin 
canhhgi hakkinda kendinize kag puan verirsiniz? ° R ,247DUYARSIZLIK VE BARBARLIK 

Bilgisiz toplumlar cahil ise; diinyadaki haksizhklara, somuru- 
ye, aghga ve sava§lara duyarsiz kalan bilgili toplumlar nedir? FELSEFE VE MANTIK UZERINE ,248 USTUN DU§UNCE 

"Sana yapilmasini istedigin seyi baskasina yap." diJsuncesi 
mi daha iistiindiir, yoksa "Sana yapilmasini istemedigin seyi 
baskasina yapma." mi, neden? 

° ,249 LEB DEMEDEN ^ EKiRDEK 

Leb demeden leblebiyi, hatta gekirdegi anlayan insanlarla 
birlikte olmak, dtisuncelerinizi daha siz anlatmadan anlayan 
gelismis beyinlerle dost olmak ve entelektuel diizeyi yuksek 
bir yasam kurmak, sizce kimlerin ideali olabilir? ,250 KARIKATURLERIN TIMARI 

"insan ruhu, karikaturlerin yasadigi bir timarhanedir." sozu 
ile insan ruhu mu asagilaniyor, yoksa satir aralanna baska 
bir anlam mi yiiklenmis? 

° R ,251 DU§ YONETMENI 

"Hepimiz kendi ruyalanmizin yonetmeniyiz." saptamasinin 
zihninizde gagnstirdigi imgeler ve dusunceler sizin hangi yo- 
nunuz hakkinda bir fikir verir? ,252 AKLIN ARACLARI 

"Akhn araglan, onlan yararh kilan gevre kosullan yok oldu- 
gunda yuk olmaya baslar." sozu sizce felsefT diJsunce hak- 
kinda bir sey mi soyluyor, yoksa yetenekler hakkinda mi? °,253ZEKA VE AKIL 

"Her zeki insan akilh degildir." sozundeki zeka ve akil kav- 
ramlanni tammlayabilir misiniz? ,254 FELSEFENIN SEFALETI 

"Felsefe goziim arayanlann degil, soru soranlann yeri ise; 
soru sormak da bizi buluslara ybneltiyorsa, yaraticihgin ge- 
lismesi igin ilk sart felsefe yapmaktir." gorusiinii savunan 
biri ile "yaratici olan felsefe derinligine sahip sanatgi degil, 
yasamin somut acilandir." cumlesini soyleyen biri arasindaki 
en belirgin mantalite farki sizce nedir? ,255 ger<;ek ile hakikat 

Kesfedilen her yeni sey, soyut hakikati somut gergege db- 
nusturdugune gore; yaraticihk, kesfedilmemis soyutu bes 
duyunun kullanimina sunmak anlamina gelebilir mi? °,256RUH VE EGO 

Acaba ruhunu zenginlestiremeyen birinin ruhu fakir ve giig- 
suz kaldigi igin mi egosuna veya nefsine surekli yenik duser? ,257 MILLIYETCILIK 

"Milliyetgilik orta smif idealidir; varsil ve yoksul siniflann de- 
gil." goriisiine gore gok varhkh insanlar milliyetgi olamazlar; 
sizce de byle mi? 

° u ,258 INSANLAR DUSUNUNCE TANRIG0UiMSERMi? 

Bu sorunun bashgi dusunmenin degerini etkileyici bir cum- 
leyle anlatiyor; fakat ayni zamanda Tann'ya giiliimsemek 
sifatini da veriyor ise, bu yanhshk size, "Sahi ya... Tann'nm 
neden 'gulumseyen' sifati yok acaba?" sorusunu sordurmak 
amaciyla yapihyor olabilir mi? ,259 FELSEFESIZ KULTUR 

"Akhn en yiice yetisi akil yiiriitme, ele§tiri ve yo- 
rumdur; oysa gengerimiz ele§tiri ile hakareti bir- 
birinden ayiramaz olmu§lar; gjnku bu ulkede 
ele§tirel atmosfer yok, sorma soru§turma yok, 
sadece ezbere egitim var." saptamasini hakh g- 
karan sebeplerden biri de felsefesiz bir kulturun 
geligmig olmasi olabilir mi? ° R ,260 YIRMI BiLINMEZ 1 " 12 

insanhgin vardigi zihinsel gelisimin bu evresindeki genel an- 
layisa gore dogada hem determinasyon, hem de belirsizlikler 
mevcut ise; evrende gahsma duzenini anlayip kanunlarim 
saptadigimiz her gergege karsin kag belirsizlik var acaba? ,261 SONU GOZUKEN YOL 

"Dogru yolun sonu goziikiir, egri yolun sonu goziikmez." ku- 
rahnca, sizin gittiginiz yolun sonu goziikiiyorsa, bu durum 
sizin igin gergekten dogru yolda oldugunuza isaret eder mi; 
etmezse, bu tesbihteki hata nedir? °,262 KALICI VE GEQiCi SE^iMLER 

"Kahci olan, gegici fayda verenden gok daha degerlidir." so- 
zunu agabilir misiniz? ,263 TE§BIHTE HATA 

Tesbihte hata olabilecegine dair iki ornek bulabilir misiniz? SR ,264 YUMURTA TAVUKTAN g IKAR civcivsEYUMURTADAN 

"Dogrulugunu veya zaman asimindan dolayi anlamini yitirdi- 
gini dusunmeksizin hemen hemen turn ozdeyisleri ve atasoz- 
lerini diisiinmeden kullanmamiz irrasyonel bir davranistir." 
gorusune katihyorsaniz, yumurta-tavuk ikilemini genetik agi- 
dan tekrar irdelemeyi rasyonel buluyor musunuz? ,265 KORLER ULKESI 

"Herkesin kor oldugu bir ulkede, tek gozlu biri hemen 
kral/ige olur." sozunden gikaracaginiz en derin anlam/lar 
ne/ler/dir? ,266 BA§ARININ SIRRI 

"Basarimn yolu ve miktan yasamimzi yoneten degerler ve 
inanglara gore degisir; ornegin basariyi gok gahsmak olarak 
degerlendiren inang sizi bir yone gekerken, basariyi sans ola- 
rak tanimlayan inang sizi daha baska bir yone iter."dusunce- 
si dogru ise, sizi basanya goturmus olan ug temel inang veya 
yontem hangileridir? ° R ,267 YARATICILIK VE SIYASET 

"Einstein, Roosevelt'e atom bombasi yapilabilecegi fikrini 
vermeseydi, ABD diinyamn super gucu olamayabilirdi; ama 
Hitler Polonya'yi isgal etmeseydi, Einstein da sirnni vermez- 
di." mantigina gore, sizce 20. yiizyilda dunyayi en gok kim 
degistirdi; Einstein mi, Hitler mi, yoksa arastirmalara imkan 
saglayan Roosevelt mi? ,268 MUCADELE ESTETIGI 

"En ilkel toplumlar dahi bir sovalye ruhuna, bir miicadele 
estetigine ve bir insanl durusa sahipti. ne yazik ki, gagimiz- 
daki en basit fikir miicadelelerinde gorulen vulgarlasma ve 
bayagilasma insanhk olgutlerinin soysuzlastigmi haber ver- 
mektedir." sozune yiizde kag katihyorsunuz? 

° R ,269 HAK ARAMA BILINCi 

"Hayatinda hig haksizhga ugramamis birinin hak arama mu- 
cadelesine girmesini bekleyemezsiniz." dusuncesi sizce insan 
bilincindeki hangi baskin ozellige gonderme yapiyor? ,270 §A§I-YORUM 
Rasyonel bir diisiinceye sirf karsi gikmis olmak igin one suru- 
len irrasyonel diisiince sizce nasil bir mantalite tarafindan 
iiretilir? °,27l-ZEDE VE -ZADE 

Terorist, terorzade ve terorzede sozcukleri arasmdaki fark, 
insanlar arasmdaki hangi belirgin farkhlasmayi vurguluyor? 

° u ,272 DUSUNCE SAHiBi FiKiRTUTSA61 

Dusunce sahibi biri ile baska insanlann fikirlerinin tutsagi 
olmus biri arasmdaki en belirgin soylem farki nedir? ° u ,273SAVA§ BARUT CiNAYET 

Savas baruttan once, cinayet ise savastan once icat edildigi- 
ne gore, oldiirme eylemi dogamizdaki bir iggudu miidiir? u 274 TOPLUMSAL ORTAKAKIL 

Sagduyu denen zihinsel oge, toplumun ortak akh midir, yok- 
sa ortak akhn bir pargasi mi? ,275 BEYIN AMORTISMANI 

"Sadece bedenlerini kullanarak para kazananlann bedenleri 
yipranir; sadece beyinlerini kullanarak hayatini kazananlann 
beyinleri yipranir." diisiincesi yanhs ise, dogrusu nedir? ,276 BILMEDIKLERIMIZI PAYLA§MAK 

"Gergek egitilmislik insanin neyi bilmedigini bilmesi, yani bil- 
digi onca seyin bilmedikleri yaninda toz zerresi kadar ufak 
kaldigini fark etmesidir." cumlesine bir ilavede bulunabilir 
misiniz? ,277 YAPMADIKLARIMIZDAN DA SORUMLUYUZ 

"Gerek ahlak, gerekse ceza kanunlara gore, yapmadiklan- 
mizdan dolayi da suglu veya cezah duruma diisebiliriz." uya- 
rismi dogrulayacak iki ornek verebilir misiniz? °,278 YANLI§ VE DOGRU IKILEMi 

Yanh§lan i§aret etmekle, dogrulan ortaya koymak arasmdaki 
temel fark nedir? ° R ,279TARiH KULT0R ELE§TiRiSi 

"Turn ovguleri hak etmi§ buyuk devlet, sanat ve bilim insan- 
lannin ele§tirilecek yonleri elbette vardir; fakat toplumun 
turn ornek insanlanni 'dejenere' edip yerine mankenleri ve 
futbolculan koymak isteyen kuresel guglerin yikici-bolucu 
oyunlan devam ediyorken, onlann eline koz vermek rasyonel 
bir davrani§ degildir." goru§une katihyorsaniz, yapmaniz ge- 
reken ilk iki §ey nedir? ,280 DERINLIKLI KAVRAYI? 

"iki tur du§unce vardir; biri miktarlarla, nicelikle ugra§an sa- 
yisal du§unce, digeri kavramlarla, nitelikle ugra§an anlam- 
landinci diJ§unce."goru§unu orneklendirebilir misiniz? ,283 GER^EK DU§UNCE 

"Gergek du§unce, zihin di§ dunya perdelerini yirtinca ortaya 
gikar." saptamasindaki 'gergek du§unce' terimi sizce ne an- 
lama geliyor? ,284 DU§UNCE A^LIGI 

"Felsefe kann doyurmaz; ama du§unce aghgini giderir." mi 
acaba? ,285 YARATICI UZMANLIK 

"Uzman, bir konuyu derinligine ve her yoniiyle bilmesi gere- 
ken ki§idir; fakat yaratici uzman, kavramlar ve metinler arasi 
gegi§leri yapabilen ve hem bir konuyu hem de diger kom§u alanlan surekli arastirip gelistirmeye gahsan kisidir." tanimina 
uyan insanlann az oldugu bir ulkede yasadigimizi neden ka- 
bul ediyor veya etmiyorsunuz? 

5 ° RU ,286 gOKLUGUN SIRRI 

"Bir asik ve bir masQk varsa, ortada fazladan bir ask var de- 
mektir; demek ki bir arti bir ikiden fazladir." diJsuncesine 
uyan bir baska ornek verebilir misiniz? ,287 DU§UNCE MIRASI 
insanhgin urettigi turn diJsunce varhgina Bati, Dogu, Uzak- 
dogu vs. diJsuncesi, demek yerine "Ortak Akhnin Mirasi" de- 
mek daha kucaklayici ve birlestirici olmaz mi? SORU ■■ ■■ UE 

,288DU§UN VE OL 

"DusundugiJnuz her sey gelecek anlannizi yaratir. iginde bu- 
lundugunuz su an, daha onceki anlardaki dusuncelerinizin 
urunudur yalnizca." katihyor musunuz? ,289 NESNELERIN TAKISI 

"Her seyin bir adi, bir de kendisi vardir: ad, nesneyi anlatan 
bir sestir; ama nesnenin veya oziin bir pargasi degil, nesneye 
disandan eklenen yabanci bir takidir." sozii size gergek ve 
hakikat arasmdaki fark konusunda ne anlatiyor? 

SORU ■ w w 

,290 HERKES KENDI AGIDINI AGLAR 

Bu sorunun bashgi ile "Her koyun kendi bacagindan asihr." 
cumlesi arasmdaki en belirgin anlayis farki nedir? 

° u ,29l ERDEMLi HAYVANLAR 

Erdem sadece insanlara ait bir deger midir, yoksa bazi hay- 
vanlann da erdemli davranislan var midir? - 292 DETAYLARI G <j RMEK 

"Kuguk seyleri fark ettikge detay hissimiz ve farkindahgimiz 
geli§ir." cumlesindeki yanhshk nedir? ,281 DUSUNCE EVRIMI 

"Gorusler uzerine kurulan goru§ler uzerine kurulan goru§ler 
iizerine kurulan goru§ler uzerine ku." sizce diJsunce evrimi 
bu mu, baska bir sureg mi? ,282 IKINCI EL SAYGILAR 

"Baskalarimn kendisine gosterdigi saygiya kanip kendini say- 
gin gorenler saygin olamazlar; gergek sayginhk kisinin kendi- 
ne yukledigi ozsaygi sayesinde olusur." saptamasi, "itibar 
ahnmaz, verilir." saptamasi ile bir geliskiye dusuyor mu? 

° R ,293 ARIFE TARIF GEREKMEZ 

"Ariflere tarif gerekmiyorsa, onlarla konusmak epeyce gug 
olacaktir; belki de bu yiizden gevrelerinde fazlaca insan go- 
remezsiniz." diJsuncesine katihyor veya katilmiyor olmanizm 
ne anlama gelecegini hig dusunmus muydunuz? ,294 VERMEK SIZI AZALTMAZ 

"Vermez sizi azaltmaz." sozune karsi, "Vermek verdiginiz sey 
kadar sizden ahp gotiiriir." saviyla karsi gikan fikre karsi bir 
savmiz var mi? ,295 KUVANTUM MANTIGI 

"Aristo mantigi 'kapah devre' bir dusunce sistemi oldugu igin, 
bu mantikla yurutulen egitim programlan, ig-dis politikalar 
veya dint tartismalar serbest dusunceye izin vermeyen bir 
mantikla yuriituliiyor anlamina gelir ki, bu gok sakincahdir." saptamasina gore geri kalmishgin nedenlerinden biri de Aris- 
ta mantigiyla diisiinmekse, bu mantikla diisiinmekten kur- 
tulmamn alternatifi nedir? 

" 296 s6MiiRGEciLERE GERgEKg j ve RQMANTIK BAKI§LAR 

"Tarihten beri dunyadaki higbir toplumda humanizm o top- 
lumun uzun vadede lehine islemedi; gunku ulusal gikarlar her 
donemde -tipki bugunku gibi- baskin gikti ve ulkeler gerekli 
gordiigiinde ya savasti, ya isgal edip somiirdii ya da soykin- 
ma yeltendi." diyen tarihsel gergeklik isiginda gegen yiiz yilhk 
tarihe baktigimizda gordiigiimiiz sey sudur: a- Emperyalist 
Avrupa, ABD ve Rusya, Osmanh imparatorlugu'nu yikmakla 
kalmadi; bugunku sinirlan dahi Tiirklere gok gordu, b- iki 
diinya savasi gikanp yuz milyona yakin insanin oliimiine yol 
agti, c- Etkileri hala silinmemis olan iki atom bombasini go- 
zunu kirpmadan Japonlann uzerine birakti, d- Milyonlarca 
insani Sibirya'daki gahsma kamplannda aghktan ve soguktan 
dondurarak oldurdu, e- Vietnam ve Kore'de milyonlarca in- 
sanin oliimiine sebep oldu, f- Iran ve Irak'i birbirine diisiiriip 
2 milyon insanin oliimiine ve sattigi silahlarla merkez banka- 
lannin bosalmasina yol agti, g- Tiirkiye'yi iki kampa ayinp 6-7 
bin aydinin ve iiniversiteli gencin oliimiine ve Tiirkiye'nin 20 
yil geri kalmasina sebep oldu, h- Yiiz binlerce Filistinlinin 
oliimiine ve milyonlarcasimn inim inim inleyip asa ekmege 
muhtag olmasma sebep oldu, i- Afganistan ve Irak i yalanlar- 
la isgal edip simdilik bir milyona yakin insanin oliimiine yol 
agti, j- Kiiresellesme siirecinde uluslan mikro milliyetgilik ve 
mezhepgilikle boldii, boliiyor, k- Tiim diinyada bansi tama- 
men yok edip biiyiik savaslar gikaracak kadar tehlikeli, ulus- 
lann egemenligini yok sayacak kadar azgin ve acimasiz dav- 
raniyor ise, sizce hala humanizm, kardeslik ve Bati degerle- 
rinden soz edenler acaba hangi verilerden hareket ederek, 
bu denli "nahif" ve Batici olabiliyorlar? ,297 ATOMOTESI FELSEFE 
"Bir protonun kutlesi 1.00728 atomik kutle birimi (akb), bir 
notronun kutlesi ise 1.00866 akb kadardir. Bir Karbon atomu 
6 proton ve 6 notrondan olusur ve kutlesi tam 12 akb'dir. 
Halbuki 6 proton ve 6 notron'un toplam kutleleri 12.0956 
akb'dir. Peki, proton ve notron ayn olduklannda niye daha 
agirlar; ama birlesip bir element olusturduklannda niye daha 
hafif bir kutleye ulasihyor?.. iste bu soru, bireysellikle top- 
lumsalhk arasindaki iliskinin sirnni olusturur. Proton ve not- 
ronlar yalniz baslanna olduklannda, gok hareketli olmak zo- 
rundadirlar. Bu fazla hareketlilik onlann gok daha fazla enerji 
kullanmalanna yol agar. Kullanilan bu ekstra enerji E=mc 2 
formuliine gore kutle etkisi yapar ve bu yiizden daha "agir" 
olurlar. Bu nedenle kutle azalmasi ile baglanma enerjisi ara- 
sinda bir iliski vardir. Dogadaki turn olusum ve gelisimleri 
tetikleyen ve yonlendiren durtu iste budur. Bu durtu parga- 
ciklann atomlar veya molekiiller olarak; bakterilerin okaryot 
hucreler iginde; okaryot hucrelerin bitkiler veya hayvanlar 
iginde; hayvanlann topluluklar halinde bir araya gelmelerine 
neden olur vs." bazi insanlar neyle ugrasiyorlar, gordiiniiz 
iste. Anladiniz mi bari? SORU UE 

,298 FELSEFE VE AYDINLANMA 

Avrupa'da felsefe gelismeseydi, acaba Aydinlanma £agi orta- 
ya gikar miydi? SORU 

,299 MEDENIYETLER gATISMAYI SEVMEZ 

Medeni/uygar olmak basta insan haklanna saygih davranmak 
ve orman kanunlannca yasayan hayvanlardan farkh davran- 
mak ise, sizce "Medeniyetler f^atismasi" terimi bir sagmahk 
midir, yoksa gelisen olaylara bakildiginda bu terminoloji as- 
hnda "islam'la f^atisma" sifresini mi igeriyor? GELECEGE DAIR ,300 KENDI KL0N ROBOTUMUZ "Kendimizin ikizi olan klonlanmis gocuklardan sonra, bize 
benzeyen robotlar yaptigimizda, bu dunyadaki turn isleri on- 
lar yapacak, bize de gocuk dogurmak gibi robot dogurmak 
kalacak." sozundeki ongoru sizce kag yil sonra gergeklesir? ,301 ECZACI AGACLAR 

"Genetik muhendislik ve farmakoloji oylesine hizla ilerliyor ki, 
birkag yil sonra, genetigi degistirilmis her agacin meyvesi bir 
hastahga iyi gelecek veya bir hastahgi onleyecek." ongoriisii 
sizce kag yil sonra gergeklesir veya bu tahmin bir fantezi mi? ,302 KURESEL DEVLET 
Sizce kag yuzyil sonra, diinyada tek devlet, tek dil, tek din ve 
tek mezhep kalacak? ,303 IDEAL GENCLIK 

"Yiiksek dgretim kurumlarim gonlumce duzenlemeye yetkim 
olsaydi: insanoglunun tarihini gok iyi bilen, gelecegin gegmis- 
ten gok daha uzun olabilecegini kavrayabilen, ustunde yasa- 
digimiz gezegenin evrende sadece bir nokta ve bu nokta 
igindeki dmrumuziin kisa ve gegici bir olay oldugunu anlaya- 
bilen ve higbir dogmayi kabul etmeyen bir genglik yetistir- 
meye gahsirdim." diyen filozofun diisiincelehne ekleyecek bir 
ulkunuz var mi? ,304 YAPAY ZEKA 
"Genetik muhendislik ve yapay zeka teknolojileri ileriki 
yuzyillarda sizce insan dogasini da degistirebilir mi? DTI l /^atcc'INDUNYASI 

,305 BILL GATES 
"21. yuzyihn ikinci geyreginde §ekillenmi§ olan 
dunya duzeni, ashnda Microsoft'un sahibi Bill 
Gates'in duzeni olacaktir." sozundeki garpici ger- 
gek, size gelecek 15 yil igndeki bilgisayar tekno- 
lojileri hakkinda ne anlatiyor? ,306 GELECEGIN KILIDI 

"Gelecegim kilidini agmak igin, gelecegin kilit alanlanna, stra- 
tejik noktalanna hatin sayihr miktarda kaynak ayinp ARGE 
gahsmasi yapmaniz gerekir." saptamasina ozdes olacak bir 
yatinma ornek verebilir misiniz? OR ,307 SANAL CIHAD 

"internet sayesinde, her isteyen, istedigine karsi sanal cihad 
ilan edebiliyor, bomba veya suikast yapma bilgilerini aktara- 
biliyor, hatta kuguk teror hucreleri kurabiliyor." saptamasi en 
gok AB ve ABD ulkelerini rahatsiz ettigine gore, sizce yakinda 
internet toptan kesilmek zorunda birakilabilir mi, bu olursa 
sizce diinya nasil bir kaosa siiriiklenir? ,308 KURESEL IDEALSIZLIK 

Estetik ve etik degerler ve anlam diinyamiz hepimizin yitik 
mahymis gibi buharlasip ugmaya basladigma gore, dunyayi 
degistirme veya kurtarma ideali tasima kapasitesine sahip 
gengler, ugrunda olecekleri bir anlamh dunya bulamiyorlarsa; 
gengligin gelecekte ortasinda kaybolacagi idealsizlik golunu 
tanimlayabilir misiniz? ,309 FERDANIN DALGALARI 

"Tarih, dalga-kurucu ve dalga-kinci atihmlarla yapilmistir." 
sozunun ozune varmissaniz, sizin gelecegi kuranlar ve yikan- 
lar iizerine de mutlaka soyleyecek gok soziiniiz vardir, dogru 
mu? ,310 BILIM POLiTIKASI 

"Turkiye'nin 21'inci yuzyila yakisan bir 'bilim ve teknoloji poli- 
tikasi' yok." ise, bir yurttas olarak yapmaniz gereken ilk giri- 
sim ne olmahdir? 

,:;i i ISINAN DENIZ GAZLARI 

"Dogalgaz ve metan gazi sadece karadan gikmiyor; denizle- 
rin tabanindan da gikiyor; ama buyuk basing altinda oldugu 
igin tabanda tebesirimsi tabakalar halinde bekliyor." ise, sera 
gazi etkisi yiiziinden isinan atmosfer okyanus sulanni da isit- 
tiginda, tabandaki gazlar buharlasip atmosfere katilacak ve 
isiyi daha da arttiracaktir. mi dersiniz? 

™ ,312 KURESEL SAUNA 

"Dunyanin yilhk ortalama sicakhgi 5 C° artarsa, kutuplardaki 
buzlar hizla eriyecegi igin denizlerin derinligi 1 metre artar." 
hesabi dogruysa, sizce bu durum kiyilanni kaybedecek ulke- 
ler igin turizm disinda baska hangi iki soruna yol agacaktir? 

™ ,313 PERMAFROST 

Kiiresel ismmanin gelecek 50 yilhk etkilerini arastirmak igin 
kutuplara giden bir Turk bilim insani yoksa; "Permafrost" 
sdzciigiinun Tiirkgesini ilk kez Turklerin bulup kullanmasina 
olanak var midir? ,314 UMUT PLANLAYICILARI 

Neyi, nigin, ne kadar, ne zaman, nerede ve nasil tiiketmemiz 
gerektigini reklamlarla bize empoze edenler, ayni zamanda 
yasam bigimlerimizi, gelecegimizi ve umutlanmizi da yonlen- 
dirmis olmuyorlar mi? ,315 GELECEGI PLANLAMAK 

"Gelecegi bekleyecek olursan, bir gelecegin olmaz." sozunun 
ana fikri nedir? ,316 TEK KANATLI MELEKLER 

"Kiiresellesme yuzunden zihinlerimiz daha kolay yonetilir bi- 
gime donustiJruluyor, yani 'sermaye tannlan'nin tek kanath 
melekleri haline geliyoruz; artik ugabilmek igin birbirine sa- 
rilmis. ikiser melek olmamiz gerekiyor." du§uncesi sizce kur- 
gusal bir fantezi mi, yoksa yakin gelecegin bir tablosunu mu 
giziyor? ,317 GELENEKLER YIKILACAK 

"Dunyada hukum suren turn geleneklerin hizla sonlan gele- 
cektir." ongoriisii dogru gikarsa, sizce geleneklerin yerini ala- 
cak yeni ah§kanhklar insanhgi nasil bir dunyada ya§amaya 
mecbur edecektir? ,318 MELYORIST 

Diinyamn iyiye gittigine inanan, enseyi karatmayan, umitvar 
insanlann melyorist tavirlan ya§adikga, diinya daha kotuye 
gitmez mi diyorsunuz? ™ ,319 KAPiTALIZM VE KIYAMET 

"Kapitalizm gunun birinde kendi kendini yok edecek; ama 
vazgegilmezle§tigi igin dunyayi da." varsayimi sizce yuzde 
kag dogru gikabilir? ,320 TERMINATOR TEKNOLOJI 

"Teknoloji, varhk ile akil arasindaki kaynasik bagi yok ede- 
cektir." sozu sizce teknolojinin hangi yondeki zararh gelisimi- 
ne isik tutuyor? 

° R ,321 EVRENSEL KOLE HAKLARI 

"Gelecegin dunyasindaki evrensel insan haklan, evrensel ko- 
le haklanna donusecektir/'gorusunun dogrulandigi bir dunya 
sizce nasil bir dunya olacaktir? ,322 A§IRET SISTEMINE DONU§ 

Sermaye, urun ve hizmetlerin serbest dolasimi insanlan ah- 
lak? agidan yozlastinyor, degerlerini yikiyor ve otorite alanla- 
nni bosaltiyor. Bu yuzden de her toplumda her on yilda de- 
gerler yeniden degisip baskalasiyorsa, ileride, ulus diye bir 
buyuk yapi kalabilir mi? ,323 INSANIN OLUMU 

"Sosyal insan olmustur; artik higbir ust kimlige ihtiyaci olma- 
yan ve sadece kendi kaderini merak eden birey vardir." so- 
ziiyle elestirilen nedir veya kimdir? ,324 SAVA§SIZ COZULME 

"Turkiye'deki egemen azinhk oligarsisi ulkeyi savasa sokma- 
dan ikiye bolmeyi tasarhyor." dusuncesini hakh gikaracak iki 
ornek bulabilir misiniz? ,325 OSMANLI COGRAFYASI 

"Osmanh cografyasinin 20. yuzyih olmadi; bu gidisle 21. yuz- 
yih da olmayacak." saptamasmi dogrulayan sebeplerden biri- 
ni biliyor musunuz? ,326 DOGUNUN ORTASI 

Dogunun Bati'si, BOP ugruna dogunun ortasina ederken, 
pislige bula§anlar bizim evimizi de kirletmeye ba§lamadan 
once halk olarak neler yapmamiz gerektigini neden kimseler 
bize anlatmiyor acaba? ,327 URKUTUCU GERCEK 

"Ku§lar gibi ugmayi, bahklar gibi yiizmeyi ogrendik; ancak 
gok basit bir §eyi unuttuk: karde§ge ya§amak." saptamasin- 
daki urkutucu gergek insanhgi sizce nasil bir ruh ve kafa ya- 
pisina dogru siiriikliiyor? ,328 KANIKSANAN YANLI§LAR 

"Kaniksadigimiz igin yanli§hgini goremedigimiz bazi toplumsal 
gergeklerin varhgini bize ancak di§andan gelen ele§tiriler 
gosterebilir." du§uncesine uyup di§ ele§tirileri te§vik etmek, 
hangi iki durumda zararh olabilir? ,329 KADER MAKINESI 

Bir kader makinesi olsaydi, tu§lanna basarak kendi kaderinizi 
yazmak ister miydiniz? 

° R ,330 DORT BOYUTLU EGITIM 

"Bati ulkeleri ve Japonya ile diger ulkeler arasindaki geli§mi§- 
lik farkinin bir daha kapanmayacak kadar artmasi, bu ulkele- 
rin iig boyutlu egitimden dort boyutlu egitime gegmi§ olmala- 
ndir." saptamasina gore bizim egitim sistemimizde ve du§un- 
ce dunyamizda hala uzay-zaman boyutu eksik. Sizce dort 
boyutlu bir egitim insanlann mantalitesini ne yonde degi§ti- 
rebiliyor? DIL UZERINE °,33lBAKIMLI BAKIMSIZ DiLLER 

"Dil yasayan bir organizma gibi beslenmeye, bakima, iireme- 
ye ve tehlikelerden korunmaya gereksinim duyar." saptama- 
sindaki uretme ve koruma isini yapacak olanlar basta yazar- 
lar ve sairler ise, sizce siradaki diger iki grup kimlerdir? 

° R ,332 DUYMAK VE ANLAMAK 

"Anlam saghginin korunmasi igin kavramlann dogru anlamda 
ve dogru baglamda kullanilmalan gerekir." bilgisi isiginda, 
sizce anlattigimiz seylerin dogru anlasilmasi igin gereken di- 
ger iki yardimci unsur hangileridir? ,333 HIZI YENMEK 
"£agimizin hizi karsisinda toplumsal gergeklerle birlikte top- 
lumsal alt yapilar da degisiyor; ornegin betimlemeli ve agdah 
dil yerine direkt anlatimh, az sozciiklii bir dil gelisiyor." sap- 
tamasindaki hizi sizce yenmek mi gerekir, yoksa hizla yasa- 
mayi ogrenmek mi? ,334 DIL IRADE 

Biz dili, dil bizi sekillendiriyorsa, daha kudretli olan dil midir, 
irade mi? ,335 HAK^ATAN 
Bagimsiz hakem heyeti, olarak terciime edilen "ombudsman" 
kavrami igin kisa bir Tiirkge sozciik bulmak mumkun degil 
midir? ,336 YEDI CANLI TURKCE 

Tiirkgenin diinyada kaginci buyuk dil oldugunu biliyor musu- 
nuz? °,337DiL VE KAPASiTE 

"Kisinin potansiyeli dilinin kapasitesi ile dogru orantihdir. 
sozundeki 'dil kapasitesi' terimini biraz agar misiniz? ,338 DIL GUMRUGU 
"Ben Tiirkgeliyim, Turkgede dogdum, Tiirkgede buyudum, 
zihnim Turkgeyle bigimlendi." benzetmesindeki Tiirkge ulke- 
sine giren yabanci mallara, yani yabanci sozcuklere giimriik 
denetimi uygulamazsaniz, insanlann zihin yapilan sizce ne 
tur bir olumsuz degisime ugrar? 

° R ,339 SOZCUK HEYKELLERI 

"Benim hayal gucumu tetikleyen en giiglii durtu olan sozcuk- 
leri birer hamurdan heykel gibi, ahp baska baska sekillere 
sokuyor ve gikan son bigimden bir oykii olusturuyorum he- 
men." diyen yazar, hos vakit gegirten kitaplar mi yazar, di- 
daktik kitaplar mi? 

° R ,340 DIL KAYBI 

"§ecaat arz ederken, merd-i kipti sirkatin soyler." diyen Ra- 
gip Pasa acaba ne demek istemis? 

° R ,341 RUHDOYUM 

insan ruhunun kendine yeterli olmasina heniiz ne dunya dil- 
lerinde, ne de Turkgede bir ad bulunamadigini biliyor muy- 
dunuz? Ruhdoyum'a ne dersiniz? ,342 DIL ADALARI 

"Turkgenin 3 adasi var: Osmanhca adasi, 
Ozturkge adasi, Avrupa dilleri adasi. Bu adalar 
arasinda keyifli gezintiler yapmaktansa, gogu ya 
zarlar bir adaya hapsolmayi yegliyorlar." sapta 
masina katihyorsaniz, sizce Turk Dil Kurumu Soz 
lugu'ndeki turn sozvarhgini aktif olarak kullanmak 
zihnimizi ve kulturumuzij geli§tirir mi, yozla§tinr 
mi? ,343 OZDUYU 
Toplum dogasina yerlesmis egemen akla sagduyu dendigine 
gore, bireyin dogasina yerlesmis egemen akla ne demeli? °>4HAKiKAT MECAZ KiNAYE 

"ifade, istifade igindir. Muradi disa vurma isini hakikati direkt 
soyleyerek de yaparsiniz, mecazla da, kinayeli anlatimla da." 
soziindeki ifade bigimleri arasindaki belirgin farklar nelerdir? OR ,345 ig DUNYA ILE DI§ DUNYA 

"bir bilgi veya bir algi, dis dunyanin bir fotografi degil, zihin- 
deki izdusumudur." sozii size kavram ve gergek hakkinda ne 
anlatiyor? ,346 KAVRAM SOMURUSU 

Bir ulusun dilindeki kavramlarin igini bosaltmak, o ulusu uzun 
erimde modern koleler toplulugu yapmaya yeter mi, yetmez 
mi? °,347iLiM ILE BiLiM 

"iki sozcukortahkta dolasip kafa kanstinyor; ilim ve bilim. 
Bir seyin bilimsel olmasi igin gozlenebilir, olgulebilir, anlatila- 
bilir, kanitlanabilir, tekrarlanabilir ve rasyonel olmasi gerekir. 
Peki, ilm? olmasi igin ne gerekiyor? ,348 OBEZSEKSUEL 

insan, orman kanunlanyla yasamasini isteyen yabanl doga- 
sina karsi gikip insana ozgu degerler urettikge yuceldigine 
gore; sizce hayatinda yemek ve iiremek gibi iki temel iggii- 
duyu tatmin etmekten baska amaci olmayan insanlara ne ad 
verilmesi gerekir? ,349 HOMO iKiYiiz 

"Gelmi§ gegmi§ butun hastahklardan gok daha kemirgen ve 
insanhgi gok daha buyuk felaketlere surukleyen modern has- 
tahgimiz kanser veya AIDS degil, riyakarhktir." ele§tirisinde 
tanimlanan modern insana y Homo sapiens' yerine "Homo 
ikiyuzler' demeW dogru bir tanim olur mu? DEMOKRASI VE OZGURLUK UZERINE ,350 DEMOKRASININ Ug AYAGI 

Temsil, katihm ve denetim demokratik sistemin ug ayagi ol- 
duguna gore; bu ulkedeki yonetenler ve yonetilenler, de- 
mokrasinin halkin katihmi ve denetimi olmadan gelisip peki- 
semeyecegini gergekten anlamamislar mi, yoksa demokratik 
otokontrol kimsenin hesabina gelmedigi igin mi goz ardi edi- 
liyor? ,35l DORTYILLIK DEMOKRASI 

Bu iilkenin okuryazarhk ortalamasi ilkogretim 4. sinif oldugu 
igin mi vatanda§lann demokrasi ile ili§kileri sadece 4 yilda bir 
segim sandigina gitmekle sinirh? °,352 L1SELI DEMOKRASi 

"Demokrasi, turn bireylerinin en az lise mezunu oldugu ulus- 
lann rejimidir." saptamasina gore, 75 milyon nufuslu bir ul- 
kede isleyen bir demokrasi olmasi igin kag tane 25 kisilik lise 
son sinifin dolu olmasi gerekir? ° R ,353 DEMOKRASI VE UYGARLIK 

Medeniyet turn insanhgi kusatan ve kucaklayan bir maddt- 
manev? kiiltiir buketi ise; su anda diinyada gergek anlamda 
uygulanmakta olan bir medeniyetin varhgindan soz edilebilir 
mi? °,354AVRUPA VE DEMOKRASI 

Avrupa'da gergek anlamda demokrasi "Magna Carta"nm ilani 
ile mi baslamistir, Fransiz ihtilali ile mi, yoksa heniiz basla- 
mamis midir? °,355TOLERANS vt HO$GORU 

Demokrasinin vazgeglmez ilkesi olan tolerans 
sozcugu "kar§idakine katlanmak" demek oldu- 
guna gore; Turkiye'de birgok ailenin ayni gati 
altinda ya§amaya mecbur oldugu apartman ha- 
yati biiyiik bir i§kenceye donu§ecektir, diyebilir 
miyiz? ,356 NE KADAR OZGURUZ 

Ozgurluk: kisinin kendini belirlemesi, denetlemesi, yonlen- 
dirmesi ve diizenlemesi yaninda dis etkiler ve zorlamalardan 
bagimsiz olarak, kendini kendi arzu, ideal ve isteklerine gore 
yonlendirmesi durumu ise, mevcut durumda ne kadar ozgii- 
riiz? ,357 GENETIK OZGURLUK 

Ozgurluk, iizerine buyuk deger yukledigimiz ve yitirmemek 
igin ugrunda savasmayi goze aldigimiz bir olgu olduguna go- 
re, acaba ozgurluk kavrami genetik sifrelerimize mi kayith, 
yoksa dogumdan sonra ogrendigimiz birtoplumsal deger mi? ,358 GERGEK OZGURLUK 

"Statute, egemen elitlerin ve iktidarlarm sopasidir; gergek 
ozgurluk o sopayi kinnca baslar." du§uncesinde adi gegen 
ozgurluk kavramini tanimlayabilir misiniz? ° R ,359 OZGURLUGUN DAYANILMAZ HAFiFLIGi 

"Gergek ozgurluk higbir §eye bagimh olmamaktir; ama o za- 
man da insan ozgiirliige bagimh oluyor." ikilemini dillendiren 
bu soz sizce kendi iginde bir ikilemsi geli§ki banndinyor mu? ,360 KONU§MA KORKUSU 

Acaba ele§tirilmekten korktugumuz igin mi ozgiirce konu§- 
muyor ve susmayi altin, konu§mayi gumu§ olarak degerlen- 
diriyoruz? 361ASKIDAAHLAK 

Bagimsiz dusunmeyi, sorgulamayi ve yargilamayi askiya al- 
digimizda ahlakT degerlerimizi de askiya almis olmaz miyiz? ,362 ZIHIN YONLENDIRMESI 

Sizce yazih, gorsel ve isitsel medya haber, tartisma, magazin 
ve eglence programlan adi altinda bir zihin yonlendirmesi 
yapiyor mu, yapmiyor mu; yapiyorsa, bizi hangi yone gotu r- 
meyi amaghyor? 

™ ,363 KORUYUCU KALKANIMIZ 

"Bir ulkede katnuoyu olusturan etkin enstriimanlarin basinda 
gelen medya, birkag buyuk tekelin eline ve insafina dusmus- 
se, o ulkenin uzerindeki koruyucu melekler tatile gikmis de- 
mektir." dusuncesiyle anlatilmak istenen sey, medyanin dor- 
duncij kuwet olmaktan gikip ikinci, hatta bazi hallerde birinci 
kuvvet oldugu gergegine isaret ediyor mu? 

° ,364 E§iTLiK 6z6URL0K KARDE§LIK 

"Egalite, Liberte, Fraternite gibi turn diinyanin benimsedigi 
degerlerden 220 yil sonra elimizde ne kaldi?"sorusunu soran 
birinin §ikayeti sizce ne olabilir? 

°,365 BiLGI SERVET SILAHLI GU? 

"Tarihteki ve gagimizdaki turn egemenler, turn elitler, turn 
derin veya sig devletler halka bilgi, servet ve silahh gug ve- 
rirken son derece cimri davranmislardir." sizce neden?. 

OR ,366 CiMRi ELiTLERiNAgMAZI 

Bu ulkede gucij, sermayeyi ve bilgiyi tekellerinde tutan ege- 
men gruplann, Bati standartlannin gok altinda yasayan halka 
bunlardan daha gok pay vermedikge, kendilerinin de huzurlu, 
sistematik, bilgili, bilingli ve modern bir toplum iginde yasa- 
yamayacaklarim gormus olmalan gerekirken, aggozlulukten 
bir tiirlii kurtulamamalanni siz hangi sebeplere baghyorsu- 
nuz? ,367 OMURGASIZ GENCLIK 
"Bir ulkenin omurgasizlastinlmis gengliginin butun ozellikleri 
bugunku Tiirkiye'de apagik gorultiyor; oyle ki, genglere derin 
sularin serge parmagiyla hafifge dokundugunuzda hemen 
yere dusuyorlar." genellemesi sizce yuzde kag dogrudur? s °>8ULUSALBiLiNg Y0KSULLUGU 

"Ulkenin yarar ve zararlannin nerelerde oldugundan habersiz 
bir ulusal biling, kisisel veya kitlesel tepkilerde ulkeye buyuk 
zarar veriyor." gorusune ornek olusturacak, son yillarda ya- 
sanmis bir kitlesel eylem gosterebilir misiniz? 

SOR ,369TRT VE BBC VE ULKE giKARLARI 

"ingiliz muhalefet partileri, baska isleri kalmamis gibi, dun- 
yadaki bazi ulkelerde giinde 12 saat yayin yapan BBC radyo- 
sunun yayinlannm 24 saate gikanlmasi igin hukumetten ode- 
nek arttirmasmi istiyorlar. " haberinden BBC'nin diinyadaki 
etkisinin ingiliz gikarlanna ne kadar hizmet ettigi anlasihyor; 
peki ama, sizce biitgesinin buyuk bir boliimunii muzik ve eg- 
lence programlanna ayiran TRT bu ulkenin gikarlanna ne 
kadar hizmet ediyor? ,370 SALDIRI YERINE ORTAKLIK 

"Ulkeyi daha ileri bir noktaya gotiirenlerin yolu iizehne, kal- 
dinlmasi olanaksiz devasa bir kaya giktiginda, yapilacak sey 
kayadan sikayet etmek degil, kayanin sagindan solundan 
veya alternatif bir yoldan ilerlemeyi saglayacak yollar ara- 
maktir. Ornegin, yola kaya koyanlann gikarlanna ve ulusal 
gururlanna dokunacak soylemler gelistirmek yerine, ortak 
gikar noktalan gelistirmeliyiz." tavsiyesine uydugunuzda, 
"ABD veya AB veya Rusya ile nasil birer ortak gikar noktasi gelistirebilirim?" sorusunu sorup yanitlar aramaniz gergek 
milliyetgilik olmaz mi? SORU ,37lBAKANLAR VEBAKAMAYANLAR 

"Bir hukumet basansiz oldugunda, kabineyi olusturan bakan- 
lara 'bakamayanlar' demek dogru bir tanim olabilir; fakat bu 
durum ulkeye verilen zaran geri getirmez." uyansi size oyla- 
nnizin degeri ve onemi hakkinda ne soyliiyor? 5 R ,372 KONFOR MIZM 

"Turn giderlerini reklam gelirleriyle karsilayan televizyon ve 
radyo kanallan -dikkat edilirse- siirekli olarak kendisine rek- 
lam veren ve begenilme yuzdesini (reyting'ini) yiikselten in- 
sanlan on plana gikanyorlar." saptamasinin dogrulugunu ve- 
ya yanhshgini nasil kanitlayabilirsiniz? KURESELLE§ME HAKKINDA 

"^BUgAG"*^ 

Avrupa'da Aydinlanma £agi basladiginda, hig kimse dunyanin 
gok onemli bigimde baskalasacaginin farkinda degildi; acaba 
bugun iginde yasadigimiz gagin dunyayi hangi bigimde bas- 
kalastirdigini fark ediyor musunuz? ° R ,374 ZALIM VE KURBAN 

Kuresellesmenin getirdigi yeni diJsunceye gore, "Bu gagda ya 
zalim olabilirsin ya da kurban" soylemi yayildikga, dunya 
"kurbanlar" ve "zalimler" diye ikiye mi ayrilacak, yoksa bu 
aynma razi olanlarla olmayanlar arasinda uzun erimli bir mii- 
cadele mi ya§anacak? 

° ,375 KURESEL ANTi DEMOKRASI 

"Kuresel gugler 'demokrasi, ozgiirliik ve serbest piyasa eko- 
nomisi' maskelerini takip saman altindan somiirii planlanni 
yurutuyorlar. bir kere, demokrasinin ikinci ayagi olan muha- 
lefete §ans tanimiyor, ya ekonomik olarak ya da silahh zor- 
bahkla turn muhaliflerini birer birer yok ediyorlar." mi dersi- 
niz? - 376 KURESEL EGQ 

Kureselle§en insanlarda bencillik ve benlik giderek kuguluyor 
mu, yoksa bayraklasip goklerde dalgalanmaya mi bashyor? ° u ,377 KURESEL ViCDAN 

Vicdan, merhamet ve affetme sozcuklerini giderek daha az 
kullandiginizin farkinda iseniz, nedenlerini de dusiindiiniiz 
mu? - 3 78 KURESEL §iDDET 

Guven, umut ve toleransin azaldigi bir gagin sert ikliminde 
yasayan gengler arasinda siddetin mayalanmasi "dogal" ol- 
duguna gore, sizce gagin diJsunurleri bu mayanin tutmamasi 
igin bir regete yazmakla mesgul miidiirler? 

u 379 KURESEL KU§AKLAR 

"Duzeni kurarken, 'herkes kendi basimn garesine bakabilecek 
gugte ve yetenekte olmah' onkosulu ile yola koyulursaniz; 
bencil ve ruhsuz bir kusak yetistirmekle kalmayip gergek in- 
sani oldurur, yerine robotumsu yeni bir tur ikame edersiniz." 
ciimlesinde hangi olguya veya duzene karsi gikihyor? °,380 KURESEL DEJENERASYON 

"Kureselle§me en gok 14-24 ya§lanndaki gengleri dejenere 
ediyor; tiiketim ekonomisine seyirci kalamayan yoksul geng- 
ler illegal yollarla kimlik ve benlik kazanma sava§ina giriyor- 
lar." saptamasi dogru ise, sizce kiiresellesme yuzunden Tu- 
kandakiler ve Asagidakiler" oykusu yeniden mi yazilacak? ,381 DERIN SERMAYE 

"Ulkelerin egemenligi artik halklann, derin devletlerin ve si- 
yasal iktidarlann elinde degil; derin sermayenin kontrolu al- 
tmda." sozu size kuresel sermaye hakkinda neler animsati- 
yor? - 382 KIMLIKSIZ SERMAY£ 

"Vatani, milleti, kimligi olmayan bir sermayenin idare ettigi 
bir ulkenin kimligi olur mu?."sorusu zihninizde hangi tehlike- 
leri gagnstinyor? ,383 MODERN BUYULER 

"Kuresel ekonomi garkmin suyunu ta§iyanlar ve 
carkin sahipleri, degirmenlerinde rasyonel birer 
buyucu gibi turn insanlan ogiitiip yenebilecek 
ufakhga sokmakla me§guller." sozundeki buyucu 
lerin modern buyu tozlanndan biri de reklamlar 
dir; diger iki efsunu siz sayabilir misiniz? OR ,384ETNiSiTE METN1SITE 

Sizce, AB ve ABD alt kimlikleri, etnisiteyi, alt dilleri, dinciligi 
ve mezhepgiligi nigin boylesine fiitursuzca eseleyip kiskirti- 
yor? -U^^SOMURUALANLARINDAKI KURAK| _ IK 

"Dunyadaki yeralti ve yerustu kaynaklan son ug yuz yildan 
bu yana oylesine somuruldu ve tekeller altina ahndi ki, so- 
miirii alanlan son haddine kadar goraklasip verimsizlesti." 
saptamasi gozler onundeyken, insanhgin ve dunyanin gele- 
cegini diisiinmeden sadece kendi yakin gevrenizin gelecegini 
dusunmek ne kadar ise yarayabilir? - u^KURESEL DE G ERLERSiSTEM i 

Kuresellesme sureci 100 yil sonra bittiginde, bu surecin dun- 
yada yarattigi duygu ve diisiincelerin uzerine hangi degerler 
sistemi oturtulabilecek acaba? AYDIIMLAR HAKKINDA °,387REZiL VEYA VEZiR 

"Zeki ve hele akilh insan gok degerli bir varhk ise ve akil hem 
yapici hem yikici olabildigine gore, bir tek insan koskocaman 
bir ulusu, hatta turn dunyayi rezil veya vezir edebilir." sap- 
tamasina olumlu ve olumsuz birer ornek verebilir misiniz? SORU - f I F - - 

,388 AKADEMISYEN BILIM INSANI 

Bilim adami veya bilim kadini pozitif bilimlerle ugrasmayi 
surduren ve bilime katkida bulunan aktif bilim insani oldugu- 
na gore, sadece ders veren veya idari gorevlerde bulunan 
diger profesor, dogent ve doktorlara bilim insani demek dog- 
ru mudur? °,389 BiLGiN AYMN ENTELEKTUEL 

"Her bilgin entelektiiel olamaz, her entelektiiel aydin olamaz: 
bilgin gok bilgili kisi, aydin ise bilginin hikmetiyle aydmlandik- 
tan sonra etrafina isik sagan bilge kisidir." peki ya entelektii- 
el kisi?. 

soru __.__■ LER 

,390 ENTEL teK 
"Entelektuel: saatlerce is, as, futbol veya asktan baska seyler 
dusunmeyi becerebilen kisinin adi." ise, entel kimin adidir? ,391 AKADEMIK KUYULAR 

"Akademisyenlerin gogu yaraticihk gagini gegip ustahk gagina 
ulastiklan igin yaratici olamaz; ustelik kendi alanlannda uz- 
manlastikga derinlesen bilgi kuyusuna hapsolma tehlikesi 
yasarlar." saptamasi nigin yanhs veya nigin dogrudur? ,392 LITERAT 
Bir literat ile bir aydin arasindaki en belirgin fark nedir? 

° R ,393 ENTELLJANSIYA 

Bir insanin bir ulkedeki aydinlar sinifina dahil edilmesi igin ne 
tiir ozelliklere sahip olmasi gerekir? OR ,394 HEYECAN VERENLER VEUYUTANLAR 

Fizik, kimya, biyoloji, genetik, insaat, sanayi, elektrik, bilgi- 
sayar, robot ve tasanm muhendisligi yapan insanlanmizin 
bilgi ve deneyimlerinden yararlanmamizi saglayan televizyon 
programlannin yapilmayisimn; bunun yerine surekli olarak 
karsimiza gikan "toplum muhendisleri"nin yuz gizgilerini dahi 
ezberleyisimizin nedenlerini biliyor musunuz? 

°,396 1UHW AYDIN *'«** 

Ulkesiyle odesmek yerine ulkesiyle itismeyi segen, ulkesini 
jurnalleyen, elini tasin altina hig koymayan, epeyce tuhaf ve 
gok sayida "aydin" tiplerine sahip olan bir ulke pragmatist 
aydinlara sahip olmak igin egitim sisteminde hangi ug onemli 
degisikligi yapmahdir? SORU 

,397 NEYIN SONUCU 

"Netice: korkutuk Bati-taklitgisi olan; Batih somurgenlerin 

somurgelestirmedigi ve tarih yapmis bir ulkenin kendi kendi- 

ni somiirgelestirmesi aymazhgina soyunan; bir metamorfoz, 

bir yok olus, bir baskalasma surecine kapihp bu ulkenin kiil- 

tur ve medeniyet iddialanni yalnizca terk etmekle kalmayan; 

ayni zamanda egitim sisteminden medya rejimine kadar, 

medeniyet iddialannin kokiinii kurutan; soysuz, koksiiz, ne 

oldugunu bilmeyen; sadece batida uretilenleri tepe tepe tii- 

ketmekle yetinen; analitik ve elestirel melekelerini islam'in seytanlasfonlmasi siirecinde primitif bir sekilde kullanan, kole 
ruhlu bir entelijansiya tipinin zuhur etmesidir." cumlesinin 
yazan sizce hangi toplumsal siirecin sonucundan soz ediyor? 

SIYASAL DAVET 

SORU p^n.c .. .. 

,398 CA6DAS SOL DUSUNCE 

"Sol du§unce, basjangigta, magdurlan ezdirmeme, i§gi ve 
koylulere daha refah bir yasam saglama ulkusu tasjyordu; 
fakat gag degisti, magdur turleri gogaldi. Ortaya kureselle§- 
me magdurlan, teror magdurlan, etnisite magdurlan, din- 
mezhep gati§masi magdurlan ve teknoloji magdurlan da gik- 
ti. Oyleyse, turn dunyada yeni bir sol anlayisa, turn magdur- 
lan kucaklayacak sevecen bir ulkuye gereksinim var." fikrini 
gergekle§tirecek bir sol parti kuruldugunda, burada gorev 
almayi du§iiniir musunijz? 

ARSIZLARA BIR SORU 

SORU .. ... .. 

,399 0ZSAYGI VE OZE SAYGI 

Siz sava§a, zulme, somiiriiye, gocuk katillerine ma§a olanlar. 

siz guglunun onunde guce tapanlar. Siz haksizhklara bon bon 

bakip rahat yatanlar. insanlardan utanmadiginiz belli. Siz 

insanhginizdan da utanmaz misiniz? 

SON SORU 

SORU ,400 ^LECEKUZERiNE ^gg DAV£T 

"On yil sonra demokrasi ve ozgiirliikler bakimindan nasil bir 
dunyada yasjyor olacagiz?" sorusuna verecegin turn yanitlar 
yanhf olacaktir, diyen Mehmet Saglam'la noter huzurunda 
buyuk bir bahse girmek ister misin? (mehsag^otmail.corrrda 

bekliyorum.) SORULAR BiTMEZ Bi ™ EMfit * H MEHMET SAGLAM - Nufus mudurlugiindeki kayitlarda 1956 
yilinin birinci gunu dogdugum yazih; fakat annem, soguk bir kis 
giinii degil, caneriklerinin manavlarda goriicuye ciktigi Haziran 
ayimn ortalarmda dogdugumu soyliiyor. Ben anneme inaniyo- 
rum. 

gunden 20 yil sonra -yine bir Haziran aymda- Diyarbakir 
Egitim Enstitiisii'nii bitirip Ingilizce ogretmeni oldum. Bakan- 
lik, yasim tutmadigi igin, yilsonuna kadar tayinimi yapmadi; 
Qunkii yasa uyarmca 21 yasma girmem gerekiyordu. Diyarbakir 
ve Bornova Anadolu Liselerinde 4 yil ogretmenlik yaptim. 

1980 yili yaz tatilimi otostopgulardan ogrendigim yontemler 
sayesinde Avrupa'da gezip gegirirken kendimi Londra'da bul- 
dum. 2 hafta sonra Londra'da yasamaya karar verince, ogret- 
menlikten istifa dilekgemi -o giinkii ruh hali iginde - tereddiit 
etmeden Izmir'e gonderdim. 

Tercumanhk yaparak geginiyor, bir yandan da bana verilen 
onemli bir gorevmis gibi, yeni Qikan romanlari ve populer bilim 
kitaplarmi okuyordum biiyuk bir istahla. 

16 yil boyunca bellegimde birikenleri kitaplara bosaltip yur- 
dumun insanlariyla paylasmak igin Izmir'e dondum. Bir apart- 
man dairesi satin alip keyfimce dosedim. Sonra oniimde terte- 
miz bir klavye, oturup ilk kitabimi yazdim: Beynin Kimligi. Ki- 
tabim begenilince motivasyonum artti ve tarn tig yil siiren bir 
arastirma doneminden sonra ikinci kitabimi bitirdim: Inang 
Firtmalari. Yazilmamisi, yararli olani anyordum. Bu kez iki yil 
siirdii arastirmalanm: Genetik Gegmisimiz ve Gelecegimiz. Sira 
yazar olmaya, yani roman yazmaya gelmisti. Tekrar iki yil siki 
galisip bir fantastik roman yazdim: PIS2YATIR. Bu kitap bir 
iigleme olacak, umanm ikincisi gelecek yil elinizde olur. 400 
SORU-YORUM ise, hie planlamadigim bir kitap olarak yillardir 
biriktirdigim sorulardan olustu neredeyse kendi kendine.